Medezeggenschapsraad

Wat is de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) heeft als doel leerkrachten en ouders te betrekken bij het beleid van de school. De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen:

 • Vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel
 • Vertegenwoordigers van de ouders.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur en komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. De notulen en de agenda hangen op de mededelingenborden in de hallen en zijn te vinden in de bijlagen onderaan deze pagina. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar, dus toegankelijk voor iedereen. 

In het schooljaar 2016-2017 vergadert de MR op de volgende dinsdagen om 19.00 uur in de Multifunctionele Ruimte (MFR) op Herengracht 22:

 • 13 september 2016
 • 29 november 2016
 • 31 januari 2017
 • 28 maart 2017
 • 30 mei 2017  
 • 27 juni 2017

Deze data staan ook op de jaarkalender van deze site. 

Wie zitten in de medezeggenschapsraad?

De MR bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders, plus een vertegenwoordiger van de Tussen Schoolse Opvang (TSO). De voorzitter van de MR komt om de vier jaar uit respectievelijk de personeelsgeleding of de oudergeleding.
De huidge MR-leden* zijn:

LeerkrachtenOuders
Merel Van Gaalen - secretarisEmmeline Bijlsma
Marijke van BennekumBabette Hofstede
Liesbeth HeinsTon van Oosten
Karine Luinge/ GMR lidGerrit Jan Peuscher-Voorzitter
Elsbeth Antonissen/GMR lidSarah Reintjes
* Op de Wie is wie MR pagina
treft u een foto aan van alle MR leden. 
 

Iedereen is welkom als toehoorder bij de vergaderingen. Als ouder kunt u in overleg met de voorzitter zelf een onderwerp inbrengen en dit komen toelichten. 
U kunt de MR bereiken via dit formulier.

Elk jaar zullen een docent en een ouder uit de MR stappen en worden vervangen door nieuwe leden. Zo blijft de kennis en expertise van de MR gewaarborgd. Wanneer er een vacature ontstaat zal middels de nieuwsbrief een oproep worden gedaan voor nieuwe leden. Als er meer aanmeldingen zijn dan vacatures, wordt er een verkiezing georganiseerd en zullen nieuwe leden worden gekozen.
De MR zorgt ervoor dat de leden voldoende geschoold zijn door middel van een MR cursus voor nieuwe leden. Informatie vinden ze ondermeer op de websites www.voo.nl en www.infowms.nl.

Onderwerpen besproken in de MR

Diverse onderwerpen met betrekking tot het beleid en de financiën van de school, worden in de MR besproken. Sinds een aantal jaren heeft de MR de volgende werkgroepen (ouder-leerkracht) ingesteld zodat elk lid meer expertise op een eigen deelgebied verwerft. Zo hopen wij het schoolbeleid beter te kunnen ondersteunen met advies en nieuwe ideeën:

 1. Ouderparticipatie en communicatie 
 2. Financiële zaken 
 3. Kwaliteit onderwijs.
 4. Continurooster

Rechten van de MR

De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten:

 • Instemmingsrecht
 • Adviesrecht
 • Informatierecht

Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn.  Instemmings- en adviesrecht kan per thema verschillen tussen ouder- en personeelsgeleding. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beiden instemmen met het schoolplan, de schoolgids, de vakantieplanning, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in en aan de school.  Leerkrachten moeten instemmen met de formatieplannen. Informatierecht betreft ondermeer de financiële begroting.

Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met betrekking tot de school, bijvoorbeeld bij de formatie van het team van leerkrachten. De voorzitter van de MR is lid van Raad van Advies CTW: het Leonardo da Vinci programma.

De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad staan in een reglement dat samen met het MR statuut hier is te vinden.
Onderaan deze pagina treft u de agenda's en notulen van vergaderingen, jaarplanningen en jaarverslagen uit het huidige schooljaar en de twee voorgaande jaren. In het MR Archief zijn de oudere publicaties opgenomen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Door de recente onderwijsontwikkelingen krijgen schoolbesturen en scholen steeds meer beleidsvrijheid. Op schoolniveau, maar ook op bestuursniveau. Besluitvorming heeft daarmee steeds meer betrekking op onderwerpen die gelden voor alle scholen die vallen onder hetzelfde schoolbestuur (bovenschools integraal personeelsbeleid, een bestuursformatieplan, een gezamenlijke klachtenregeling, enzovoort). Om te komen tot goede besluitvorming én goede medezeggenschap is het belangrijk dat de medezeggenschap zo is georganiseerd, dat zij aansluit bij deze ontwikkelingen.

Naast de medezeggenschapsraden van de scholen is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR bespreken de vertegenwoordigers van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen, voorstellen van het schoolbestuur die van gemeenschappelijk belang zijn. Dit is in het belang van alle partijen. Het bestuur is gebaat bij een GMR die rekening houdt met schooloverstijgende belangen, omdat het medezeggenschapstraject daardoor efficiënter en overzichtelijker wordt. De medezeggenschapsraden zijn gebaat bij een GMR omdat het de mogelijkheid biedt een gezamenlijk standpunt in te nemen waarbij de belangen van alle betrokken scholen meewegen.

De GMR komt ongeveer vijf keer per schooljaar bijeen. Een ouder uit de MR van onze school is lid van de GMR. Bij een deel van de vergaderingen is een lid van de centrale directie aanwezig.
Op de volgende data vergadert de GMR in 2016-2017:

 • 20 september 2016
 • 15 november minisymposium
 •  6 december 2016
 •  7 februari 2017
 •  4 april 2017
 •  6 juni 2017
 •  3 juli 2017