Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het van groot belang dat de ouders van onze leerlingen De Burght ook zien als hun school. Het gaat hierbij naast de betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw eigen kind(eren) ook om het meehelpen met, meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken. Sommige ouders doen incidenteel mee, anderen hebben wat structurelere inbreng.

U kunt dus op diverse manieren actief betrokken zijn bij de school:

 • Gesprekken en informatie-avonden: voortgangs- en rapportgesprekken, klassenavonden, algemene ouderavond, Leonardo-avond
 • Hulp in de klassen en schoolbreed: bij uitstapjes, feesten, schoolreizen, schooltuinen, sport, aankleding school, onderhoud tuin en plein en andere activiteiten
 • Organisatie: schoolevenementen als feesten, speciale projecten en dergelijke
 • Participatie: in bestuur of werkgroep onderwijsinhoudelijke zaken
 • En verder ...

De school heeft uiteraard een Medezeggenschapsraad. Nieuws van hen vindt u op de MR-pagina.
Nieuws van de Oudervereniging vindt u hier.

Mocht u vragen hebben, mail dan naar burght@obsburght.nl of rechtstreeks naar de desbetreffende geleding of persoon.

De BurghtLink is de 'online community' waar ouders en verzorgers van kinderen van de Burghtschool gemakkelijker met elkaar in contact kunnen komen. Meer hierover leest u hier.

Gesprekken en informatie-avonden

U wordt via de groepsleerkracht uitgenodigd voor de 10-minuten voortgangs- en rapportgesprekken, als ook voor de klassenavonden per groep. Uitnodigingen voor de algemene ouderavond (o.a. over het beleid van de school) en andere bijeenkomsten voor ouders, verschijnen via diverse communicatie-kanalen. Alle data zijn ook te vinden op de jaarkalender op deze site.

Hulp in de klassen en schoolbreed

In alle groepen helpen ouders bij een groot aantal activiteiten. Zoals het maken van uitstapjes naar musea, (muziek)theater, openbare bibliotheek, dierentuin of de schooltuin voor de groepen 6-7.
Veel ouderhulp is er ook bij sport- en speldagen (in of buiten de school) en de afscheidsvoorstelling van groepen 8.
Elke klas heeft een klassenouder en een pluisouder (luizen). Deze worden aan het begin van het jaar op de klassenavond van de groep benoemd.

Schoolbreed helpen ouders ook met versieren en activiteiten rondom de feestdagen, of het onderhoud van het plein en de tuin dat de oudervereniging regelt.

Bij literatuur activiteiten is er eveneens hulp van ouders:

 • Bibliotheek: twee middagen per week verzorgen ouders de boekuitleen.
 • Kinderboekenweek: ouders helpen bij boekverkoop en andere activiteiten in deze week.
 • Voorleesontbijt en –dagen: ouders, als ook auteurs en bekende Nederlanders lezen iedere ochtend voor.

Meestal worden oproepen via e-mail verstuurd. Soms kunt u voor dit soort zaken intekenen op een lijst bij de klas.

Organisatie van schoolevenementen

De oudervereniging (OV) is zeer actief in het (helpen) organiseren van feesten. Bij het Sinterklaasfeest speelt zij een belangrijke rol achter de schermen. Tijdens het kerstdiner voor de kinderen verzorgt de OV de kerstborrel met eten voor ouders. Samen met de zomerfeestcommissie organiseert zij het zomerfeest aan het eind van het schooljaar. Hierbij helpen ook altijd veel andere ouders.

Neem contact op met de oudervereniging als u actief wilt zijn op dit gebied. Over hun andere activiteiten en contactgegevens vindt u hier informatie.

Participatie in bestuur en werkgroepen

Ouders vervullen belangrijke bestuurlijke taken in de: 

 • Medezeggenschapsraad (MR) die gaat over beleidszaken. Eens per jaar is er een vacature voor een ouder. Op de MR pagina kunt u lezen wat de MR doet en waarover zij vergadert.
 • Oudervereniging organiseert en ondersteunt veel extra activiteiten en int een aantal financiële ouderbijdragen. Zij hebben een eigen OV pagina waar alle informatie is te vinden over de activiteiten en werkzaamheden van de OV.
 • Stichting De Burght CT&W ondersteunt het Cultuur, Techniek en Wetenschap onderwijs waarvoor zij de financiële ouderbijdragen werven en de financieën ten behoeve van het Leonardo da Vinci-programma beheren.

Werkgroepen:

Incidenteel adviseren ouders met bijzondere expertise de school op deelgebieden van het onderwijs.  Zo zijn  ouders betrokken bij  het Cultuur, Techniek en Wetenschapsonderwijs en het wel of niet invoeren van het continurooster.
Ook op ICT gebied zijn er ouders betrokken bij de ontwikkelingen op school en werken ze samen met de ICT werkgroep. 

In de werkgroep Tussenschoolse Opvang (TSO) zitten ouders, leerkrachten en overblijfmedewerkers samen met de TSO coördinator.

En verder …

Onderwijsondersteunende hulp wordt soms van ouders gevraagd. Dit is dan in of buiten de klas, met één of meerdere leerlingen, om bijvoorbeeld extra leesoefeningen te doen, te werken met de computer of naar de bibliotheek te gaan.

Educatieve samenwerking: U kunt uw kind thuis ook helpen door regelmatig naar de lesstof te vragen of die samen van de website te halen en te oefenen akls dat nodig is (zie onderwijs). Zo werken school en thuis aan een gezamelijk onderwijsdoel.

Bijzondere schoolprojecten
Als de Burghtschool een bijzonder project organiseert raken daar vaak ouders en verzorgers bij betrokken. Er zijn veel ouders met speciale expertise en organisatietalent. 

Mocht u zin hebben op één van deze terreinen te helpen, laat het ons dan weten via hulp@obsburght.nl. Of maak uw kennis en vaardigheden bekend via Burghtlink, de 'online community' waar ouders / verzorgers en het team van school elkaar eenvoudig kunnen vinden.

Vacatures worden via de nieuwsbrief of via e-mail bekend gemaakt.

Medezeggenschapsraad

Wat is de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) heeft als doel leerkrachten en ouders te betrekken bij het beleid van de school. De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen:

 • Vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel
 • Vertegenwoordigers van de ouders.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur en komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. De notulen en de agenda zijn te vinden in de bijlagen onderaan deze pagina. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar, dus toegankelijk voor iedereen. 

In het schooljaar 2018-2019 vergadert de MR op de volgende donderdagen om 19.00 uur in de Multifunctionele Ruimte (MFR) op Herengracht 22:

 • 20/9
 • 27/11
 • 17/1
 • 28/2
 • 16/4
 • 2/7 afsluiting, start om 18 uur
 • extra themavergadering?

MR Beginnerscursus dinsdag 16 oktober 2018, verdiepingscursus 9 april 2019.

Wie zitten in de medezeggenschapsraad?Deze data staan ook op de jaarkalender van deze site. 

De MR bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders. De voorzitter van de MR komt om de vier jaar uit respectievelijk de personeelsgeleding of de oudergeleding.
De huidge MR-leden* zijn:

LeerkrachtenOuders
Merel Van Gaalen (zwangerschapsverlof) - voorzitterAndrea Wiegman
Marijke van Bennekum (voorzitter tijdens afwezigheid)Babette Hofstede
Liesbeth HeinsAnna Riemersma
Karine Luinge/ GMR lidAllard Meine Jansen
Emilie MolSarah Reintjes 
* Op de Wie is wie MR pagina
treft u een foto aan van alle MR leden. 
 

Iedereen is welkom als toehoorder bij de vergaderingen. Als ouder kunt u in overleg met de voorzitter zelf een onderwerp inbrengen en dit komen toelichten. 
U kunt de MR bereiken via dit formulier en via mr@obsburght.nl.   

Elk jaar zullen een docent en een ouder uit de MR stappen en worden vervangen door nieuwe leden. Zo blijft de kennis en expertise van de MR gewaarborgd. Wanneer er een vacature ontstaat zal middels de nieuwsbrief een oproep worden gedaan voor nieuwe leden. Als er meer aanmeldingen zijn dan vacatures, wordt er een verkiezing georganiseerd en zullen nieuwe leden worden gekozen.
De MR zorgt ervoor dat de leden voldoende geschoold zijn door middel van een MR cursus voor nieuwe leden. Informatie vinden ze ondermeer op de website www.infowms.nl.

Onderwerpen besproken in de MR

Diverse onderwerpen met betrekking tot het beleid en de financiën van de school, worden in de MR besproken. Sinds een aantal jaren heeft de MR de volgende werkgroepen (ouder-leerkracht) ingesteld zodat elk lid meer expertise op een eigen deelgebied verwerft. Zo hopen wij het schoolbeleid beter te kunnen ondersteunen met advies en nieuwe ideeën:

 1. Ouderparticipatie en communicatie 
 2. Financiële zaken 
 3. Kwaliteit onderwijs.
 4. Continurooster

Rechten van de MR

De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten:

 • Instemmingsrecht
 • Adviesrecht
 • Informatierecht

Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn.  Instemmings- en adviesrecht kan per thema verschillen tussen ouder- en personeelsgeleding. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beiden instemmen met het schoolplan, de schoolgids, de vakantieplanning, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in en aan de school.  Leerkrachten moeten instemmen met de formatieplannen. Informatierecht betreft ondermeer de financiële begroting.

Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met betrekking tot de school, bijvoorbeeld bij de formatie van het team van leerkrachten. De voorzitter van de MR is lid van Raad van Advies CTW: het Leonardo da Vinci programma.

De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad staan in een reglement dat samen met het MR statuut hier is te vinden.
Onderaan deze pagina treft u de agenda's en notulen van vergaderingen, jaarplanningen en jaarverslagen uit het huidige schooljaar en de twee voorgaande jaren. In het MR Archief zijn de oudere publicaties opgenomen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Door de recente onderwijsontwikkelingen krijgen schoolbesturen en scholen steeds meer beleidsvrijheid. Op schoolniveau, maar ook op bestuursniveau. Besluitvorming heeft daarmee steeds meer betrekking op onderwerpen die gelden voor alle scholen die vallen onder hetzelfde schoolbestuur (bovenschools integraal personeelsbeleid, een bestuursformatieplan, een gezamenlijke klachtenregeling, enzovoort). Om te komen tot goede besluitvorming én goede medezeggenschap is het belangrijk dat de medezeggenschap zo is georganiseerd, dat zij aansluit bij deze ontwikkelingen.

Naast de medezeggenschapsraden van de scholen is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR bespreken de vertegenwoordigers van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen, voorstellen van het schoolbestuur die van gemeenschappelijk belang zijn. Dit is in het belang van alle partijen. Het bestuur is gebaat bij een GMR die rekening houdt met schooloverstijgende belangen, omdat het medezeggenschapstraject daardoor efficiënter en overzichtelijker wordt. De medezeggenschapsraden zijn gebaat bij een GMR omdat het de mogelijkheid biedt een gezamenlijk standpunt in te nemen waarbij de belangen van alle betrokken scholen meewegen.

De GMR komt ongeveer vijf keer per schooljaar bijeen. Een ouder uit de MR van onze school is lid van de GMR. Bij een deel van de vergaderingen is een lid van de centrale directie aanwezig.
Op de volgende data vergadert de GMR in 2018-2019:

 • 25/9
 • 11/12
 • 29/1
 • 5/3
 • 14/5
 • 18/6 afsluiting, start 18 uur
 • extra veragdering indien nodig
 • Datum symposium 13 november, ook voor MR-leden

 

Oudervereniging

Waarom een oudervereniging op De Burght?

De Oudervereniging Openbare Basisschool de Burght (OV) is er om de betrokkenheid bij de school te bevorderen en een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school.
Anders dan de medezeggenschapsraad, die zich voornamelijk bezighoudt met beleidszaken, besteedt OV haar tijd en aandacht aan het bedenken, ondersteunen, organiseren en financieren van leuke, feestelijke en creatieve activiteiten en projecten op school. Zo werkt de OV mee aan een plezierig schoolklimaat. 

Wat doet de oudervereniging?

De OV organiseert allerlei activiteiten in nauwe samenwerking met de leerkrachten. Zij zorgt voor de financiële middelen en geeft voorlichting aan ouders. Daarnaast biedt de OV het schoolteam hulp bij de vervulling van haar taak en staat zij de schoolleiding en de medezeggenschapsraad met raad en daad bij.

Jaarlijks organiseert de OV:

 • een klassenouderavond waar de klassenouders elkaar kunnen leren kennen en ideeën kunnen uitwisselen
 • in het najaar haar algemene ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar en haar plannen ontvouwt voor het komende schooljaar
 • samen met de school de OV het Sinterklaas-, het Kerst- en het zomerfeest.

En op financieel gebied

 • bekostigt de OV de musical van de groepen 8
 • regelt de inning en betaling nota’s van de door de school georganiseerde schoolreizen voor de verschillende klassen
 • stelt de OV jaarlijks een budget ter beschikking aan de schoolbibliotheek voor nieuwe boeken, andere informatiebronnen en voor activiteiten in het kader van de kinderboekenweek
 • ondersteunt de OV de school met de onderhoud van het schoolplein (zowel met hulp als financieel), de sportdagen en andere initiatieven.

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit 2 delen:

 • Een algemene bijdrage (€50,- per kind per jaar) voor het bekostigen van de bovengenoemde activiteiten
 • Een bijdrage voor het door de school georganiseerde schoolreisje (alle groepen) en de schaatslessen (groepen 5-7). Het bedrag voor de schoolreis en schaatslessen wordt jaarlijks door de school vastgesteld en varieert naar gelang de duur van de schoolreis per groep tussen de € 35 en € 120.

Om de ouderbijdrage zo efficiënt mogelijk te innen, maken we gebruik van Schoolkassa. U ontvangt hierover een mail wanneer het systeem draait en uw kind op school zit.Heeft u vragen hierover, mail:  penningmeesterOV@obsburght.nl

Een onafhankelijke kascommissie controleert de besteding van de betaalde ouderbijdragen en brengt daarover verslag uit. Dit wordt samen met de jaarrekening van de OV gepresenteerd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering en daarna geplaatst op de website.

Met vragen over de ouderbijdrage, kunt u terecht bij: penningmeesterOV@obsburght.nl

Bestuur van de oudervereniging.

Het formele bestuur bestaat momenteel uit: Esmeralda Smet (voorzitter), Sandrine Francon (penningmeester) en Saskia Ehnreich (secretaris).
Overige leden van de OV zijn zijn Femke Hulshof, Joep Wensveen en Jessica de Haas..

Hier vindt u de 'Wie is Wie' van het bestuur.

Vergaderingen van de oudervereniging.

Eenmaal per maand is er een bestuursvergadering, deze is openbaar en de bijeenkomsten staan in de jaarkalender op deze site. De notulen van deze vergaderingen zijn te vinden op deze pagina.
De algemene ledenvergadering vindt jaarlijks in het najaar plaats.

Onderaan deze pagina vindt u de notulen van onze vergaderingen.

Lid worden van de oudervereniging.

De OV kan niet zonder leden. Daarom wordt u automatisch lid wanneer uw kind op de Burght zit. Wilt u meer doen? Laat dan dan weten via ov@obsburght.nl 

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: vraagbaakOV@obsburght.nl.


 

 

BurghtLink

Community voor ouders, verzorgers en team van de Burghtschool

BurghtLink is de community waar ouders en verzorgers van kinderen van onze school, gemakkelijker met elkaar in contact kunnen komen. Met als doel om de Burghtschool en het team van leerkrachten te ondersteunen.

We denken allemaal wel eens 'Zou ik mijn expertise niet aan dit onderwerp kunnen verbinden' en 'Dat zou toch beter kunnen?' Of 'Wat zou het leuk zijn als ik de school hierbij zou kunnen helpen'.
De één is een goede projectmanager, de ander weet veel van netwerken of communicatie, weer een ander iets van grafisch ontwerp of tuinieren.
Veel ouders en verzorgers dragen al een steentje bij op school.
Misschien wilt u dit ook doen? Daarom is er de BurghtLink zodat iedereen eenvoudig en laagdrempelig met elkaar en het team in contact kan komen.

Wie bent u? Wat kunt u? En wat zou u willen toevoegen aan de school, zodat zaken en werkzaamheden rondom de kinderen en de Burghtschool nog beter georganiseerd kunnen worden?
Soms ontbreekt het de school aan tijd of mogelijkheid om alles zelf te doen.
Wat alleen niet lukt, lukt samen wel! Dat is de gedachte hierachter.

Deze groep is niet in het leven geroepen voor MR, Leonardo of de Oudervereniging, maar voor andere -praktische- zaken en werkzaamheden rondom school.
Denk aan de tuin, onderhoud aan het gebouw, hulp bij technologie of communicatie.

Als ouder/ verzorger kunt u zich aanmelden voor de BurghtLink via LinkedIn.
De uitgangspunten zijn dat:

 • Dit een groep is uitsluitend voor ouders, verzorgers en het team van leerkrachten. U kunt uiteraard ook onderling 'linken'.
 • Het voor schoolzaken geldt. Daarom is het belangrijk te weten dat het gaat om vrijwillige werkzaamheden (dus mét gesloten beurs).
 • U de school graag helpt!

Doet u mee - meldt u aan en deel uw aandachtsgebieden of expertise!