Ouders

Wilt u over van alles op school op de hoogte zijn, bezoek dit gedeelte van de website dan regelmatig.

Het hele jaar gebeurt er enorm veel op school. Voor uw kinderen is het fijn als u weet wat er speelt, zodat u kunt meeleven of zelfs meehelpen in de klas of eromheen. De school spant zich in u zo goed mogelijk te informeren. Dit onderdeel van de site bevat alle informatie die gedurende het schooljaar binnenkomt en die voor u van belang is:

Nieuwsbrief

Elke week brengt de school een nieuwsbrief uit waarin u kunt lezen over alle bijzondere activiteiten van de afgelopen en komende tijd. Zo bent u altijd op de hoogte.

Foto's


Er worden op school door leerkrachten en anderen regelmatig foto's genomen van allerlei schoolactiviteiten. Op het inschrijfformulier heeft u aangegeven of u hiervoor toestemming geeft. Ook wordt dit jaarlijks door de groepsleerkrachten gevraagd bij de start van het schooljaar.
Hier vindt u, achter het wachtwoord, alle foto-albums. U kunt als ouder ook foto's van feesten, uitstapjes, schoolreisjes en dergelijke opsturen. Maakt u alstublieft een selectie van de mooiste foto's.
Een foto(eind)redactie bewaakt kwaliteit en kwantiteit en behoudt zich het recht om foto's niet te plaatsen. 

Mijn gegevens

Wij ontvangen het liefst zo snel mogelijk alle veranderingen ten aanzien van uw kind. U kunt nu gemakkelijk via een webformulier dit aan ons doorgeven.
De school communiceert steeds meer via e-mail, verandert dat, geef het dan direct door. Voor spoedgevallen zijn de juiste telefoonnummers essentieel. Ook als u verhuist of als u een andere huisarts heeft gekregen is het handig dat zo snel mogelijk aan ons te laten weten.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het van groot belang dat de ouders van onze leerlingen De Burght ook zien als hun school. Het gaat hierbij naast de betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw eigen kind(eren) ook om het meehelpen met, meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken. Hier leest u over de diverse manieren om actief betrokken te zijn bij de school.

Medezeggenschapsraad

Ongeveer zes keer per schooljaar komt de medezeggenschapsraad (MR) bijeen. Verslagen van de vergaderingen zijn hier te lezen. Zo weet u wat er voor beleidsveranderingen spelen op school. U kunt leden van de MR ook altijd benaderen als u vragen heeft over het schoolbeleid.

Oudervereniging

De oudervereniging (OV) ondersteunt, organiseert en/of coördineert allerlei activiteiten in nauwe samenwerking met de leerkrachten. Zij zorgt voor de financiële middelen en geeft voorlichting aan ouders of wijst hen de weg binnen school. U leest er alles over op deze pagina. Ook zij zetten hun vergaderverslagen online. 
Wij vragen alle ouders om lid van deze vereniging te worden. De vereniging int voor de school de onkosten (schoolreisjes etc) en vrijwillige ouderbijdrage. U kunt op deze webpagina de automatische incasso activeren, dat scheelt heel veel werk bij het innen van de noodzakelijke gelden.

Na school

Er zijn in de buurt veel mogelijkheden voor naschoolse activiteiten en buitenschoolse opvang. Sommige activiteiten vinden plaats in de Burghtschool. Hier vindt u (verwijzingen naar) actuele informatie.

Tips voor ouders

Wat leert uw kind op school? Hoe kunt u uw kind leren goed met sociale media om te gaan?  Waar kunt u terecht met opvoedvragen?
Op deze pagina staan enkele tips en hulpmiddelen voor ouders. 
 

 

 

 

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het van groot belang dat de ouders van onze leerlingen De Burght ook zien als hun school. Het gaat hierbij naast de betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw eigen kind(eren) ook om het meehelpen met, meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken. Sommige ouders doen incidenteel mee, anderen hebben wat structurelere inbreng.

U kunt dus op diverse manieren actief betrokken zijn bij de school:

 • Gesprekken en informatie-avonden: voortgangs- en rapportgesprekken, klassenavonden, algemene ouderavond, Leonardo-avond
 • Hulp in de klassen en schoolbreed: bij uitstapjes, feesten, schoolreizen, schooltuinen, sport, aankleding school, onderhoud tuin en plein en andere activiteiten
 • Organisatie: schoolevenementen als feesten, speciale projecten en dergelijke
 • Participatie: in bestuur of werkgroep onderwijsinhoudelijke zaken
 • En verder ...

De school heeft uiteraard een Medezeggenschapsraad. Nieuws van hen vindt u op de MR-pagina.
Nieuws van de Oudervereniging vindt u hier.

Mocht u vragen hebben, mail dan naar burght@obsburght.nl of rechtstreeks naar de desbetreffende geleding of persoon.

De BurghtLink is de 'online community' waar ouders en verzorgers van kinderen van de Burghtschool gemakkelijker met elkaar in contact kunnen komen. Meer hierover leest u hier.

Gesprekken en informatie-avonden

U wordt via de groepsleerkracht uitgenodigd voor de 10-minuten voortgangs- en rapportgesprekken, als ook voor de klassenavonden per groep. Uitnodigingen voor de algemene ouderavond (o.a. over het beleid van de school) en andere bijeenkomsten voor ouders, verschijnen via diverse communicatie-kanalen. Alle data zijn ook te vinden op de jaarkalender op deze site.

Hulp in de klassen en schoolbreed

In alle groepen helpen ouders bij een groot aantal activiteiten. Zoals het maken van uitstapjes naar musea, (muziek)theater, openbare bibliotheek, dierentuin of de schooltuin voor de groepen 6-7.
Veel ouderhulp is er ook bij sport- en speldagen (in of buiten de school) en de afscheidsvoorstelling van groepen 8.
Elke klas heeft een klassenouder en een pluisouder (luizen). Deze worden aan het begin van het jaar op de klassenavond van de groep benoemd.

Schoolbreed helpen ouders ook met versieren en activiteiten rondom de feestdagen, of het onderhoud van het plein en de tuin dat de oudervereniging regelt.

Bij literatuur activiteiten is er eveneens hulp van ouders:

 • Bibliotheek: twee middagen per week verzorgen ouders de boekuitleen.
 • Kinderboekenweek: ouders helpen bij boekverkoop en andere activiteiten in deze week.
 • Voorleesontbijt en –dagen: ouders, als ook auteurs en bekende Nederlanders lezen iedere ochtend voor.

Meestal worden oproepen via e-mail verstuurd. Soms kunt u voor dit soort zaken intekenen op een lijst bij de klas.

Organisatie van schoolevenementen

De oudervereniging (OV) is zeer actief in het (helpen) organiseren van feesten. Bij het Sinterklaasfeest speelt zij een belangrijke rol achter de schermen. Tijdens het kerstdiner voor de kinderen verzorgt de OV de kerstborrel met eten voor ouders. Samen met de zomerfeestcommissie organiseert zij het zomerfeest aan het eind van het schooljaar. Hierbij helpen ook altijd veel andere ouders.

Neem contact op met de oudervereniging als u actief wilt zijn op dit gebied. Over hun andere activiteiten en contactgegevens vindt u hier informatie.

Participatie in bestuur en werkgroepen

Ouders vervullen belangrijke bestuurlijke taken in de: 

 • Medezeggenschapsraad (MR) die gaat over beleidszaken. Eens per jaar is er een vacature voor een ouder. Op de MR pagina kunt u lezen wat de MR doet en waarover zij vergadert.
 • Oudervereniging organiseert en ondersteunt veel extra activiteiten en int een aantal financiële ouderbijdragen. Zij hebben een eigen OV pagina waar alle informatie is te vinden over de activiteiten en werkzaamheden van de OV.
 • Stichting De Burght CT&W ondersteunt het Cultuur, Techniek en Wetenschap onderwijs waarvoor zij de financiële ouderbijdragen werven en de financieën ten behoeve van het Leonardo da Vinci-programma beheren.

Werkgroepen:

Incidenteel adviseren ouders met bijzondere expertise de school op deelgebieden van het onderwijs.  Zo zijn  ouders betrokken bij  het Cultuur, Techniek en Wetenschapsonderwijs en het wel of niet invoeren van het continurooster.
Ook op ICT gebied zijn er ouders betrokken bij de ontwikkelingen op school en werken ze samen met de ICT werkgroep. 

In de werkgroep Tussenschoolse Opvang (TSO) zitten ouders, leerkrachten en overblijfmedewerkers samen met de TSO coördinator.

En verder …

Onderwijsondersteunende hulp wordt soms van ouders gevraagd. Dit is dan in of buiten de klas, met één of meerdere leerlingen, om bijvoorbeeld extra leesoefeningen te doen, te werken met de computer of naar de bibliotheek te gaan.

Educatieve samenwerking: U kunt uw kind thuis ook helpen door regelmatig naar de lesstof te vragen of die samen van de website te halen en te oefenen akls dat nodig is (zie onderwijs). Zo werken school en thuis aan een gezamelijk onderwijsdoel.

Bijzondere schoolprojecten
Als de Burghtschool een bijzonder project organiseert raken daar vaak ouders en verzorgers bij betrokken. Er zijn veel ouders met speciale expertise en organisatietalent. 

Mocht u zin hebben op één van deze terreinen te helpen, laat het ons dan weten via hulp@obsburght.nl. Of maak uw kennis en vaardigheden bekend via Burghtlink, de 'online community' waar ouders / verzorgers en het team van school elkaar eenvoudig kunnen vinden.

Vacatures worden via de nieuwsbrief of via e-mail bekend gemaakt.

Medezeggenschapsraad

Wat is de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) heeft als doel leerkrachten en ouders te betrekken bij het beleid van de school. De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen:

 • Vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel
 • Vertegenwoordigers van de ouders.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur en komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. De notulen en de agenda zijn te vinden in de bijlagen onderaan deze pagina. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar, dus toegankelijk voor iedereen. 

In het schooljaar 2018-2019 vergadert de MR op de volgende donderdagen om 19.00 uur in de Multifunctionele Ruimte (MFR) op Herengracht 22:

 • 20/9
 • 27/11
 • 17/1
 • 28/2
 • 16/4
 • 2/7 afsluiting, start om 18 uur
 • extra themavergadering?

MR Beginnerscursus dinsdag 16 oktober 2018, verdiepingscursus 9 april 2019.

Wie zitten in de medezeggenschapsraad?Deze data staan ook op de jaarkalender van deze site. 

De MR bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders. De voorzitter van de MR komt om de vier jaar uit respectievelijk de personeelsgeleding of de oudergeleding.
De huidge MR-leden* zijn:

LeerkrachtenOuders
Merel Van Gaalen (zwangerschapsverlof) - voorzitterAndrea Wiegman
Marijke van Bennekum (voorzitter tijdens afwezigheid)Babette Hofstede
Liesbeth HeinsAnna Riemersma
Karine Luinge/ GMR lidAllard Meine Jansen
Emilie MolSarah Reintjes 
* Op de Wie is wie MR pagina
treft u een foto aan van alle MR leden. 
 

Iedereen is welkom als toehoorder bij de vergaderingen. Als ouder kunt u in overleg met de voorzitter zelf een onderwerp inbrengen en dit komen toelichten. 
U kunt de MR bereiken via dit formulier en via mr@obsburght.nl.   

Elk jaar zullen een docent en een ouder uit de MR stappen en worden vervangen door nieuwe leden. Zo blijft de kennis en expertise van de MR gewaarborgd. Wanneer er een vacature ontstaat zal middels de nieuwsbrief een oproep worden gedaan voor nieuwe leden. Als er meer aanmeldingen zijn dan vacatures, wordt er een verkiezing georganiseerd en zullen nieuwe leden worden gekozen.
De MR zorgt ervoor dat de leden voldoende geschoold zijn door middel van een MR cursus voor nieuwe leden. Informatie vinden ze ondermeer op de website www.infowms.nl.

Onderwerpen besproken in de MR

Diverse onderwerpen met betrekking tot het beleid en de financiën van de school, worden in de MR besproken. Sinds een aantal jaren heeft de MR de volgende werkgroepen (ouder-leerkracht) ingesteld zodat elk lid meer expertise op een eigen deelgebied verwerft. Zo hopen wij het schoolbeleid beter te kunnen ondersteunen met advies en nieuwe ideeën:

 1. Ouderparticipatie en communicatie 
 2. Financiële zaken 
 3. Kwaliteit onderwijs.
 4. Continurooster

Rechten van de MR

De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten:

 • Instemmingsrecht
 • Adviesrecht
 • Informatierecht

Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn.  Instemmings- en adviesrecht kan per thema verschillen tussen ouder- en personeelsgeleding. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beiden instemmen met het schoolplan, de schoolgids, de vakantieplanning, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in en aan de school.  Leerkrachten moeten instemmen met de formatieplannen. Informatierecht betreft ondermeer de financiële begroting.

Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met betrekking tot de school, bijvoorbeeld bij de formatie van het team van leerkrachten. De voorzitter van de MR is lid van Raad van Advies CTW: het Leonardo da Vinci programma.

De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad staan in een reglement dat samen met het MR statuut hier is te vinden.
Onderaan deze pagina treft u de agenda's en notulen van vergaderingen, jaarplanningen en jaarverslagen uit het huidige schooljaar en de twee voorgaande jaren. In het MR Archief zijn de oudere publicaties opgenomen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Door de recente onderwijsontwikkelingen krijgen schoolbesturen en scholen steeds meer beleidsvrijheid. Op schoolniveau, maar ook op bestuursniveau. Besluitvorming heeft daarmee steeds meer betrekking op onderwerpen die gelden voor alle scholen die vallen onder hetzelfde schoolbestuur (bovenschools integraal personeelsbeleid, een bestuursformatieplan, een gezamenlijke klachtenregeling, enzovoort). Om te komen tot goede besluitvorming én goede medezeggenschap is het belangrijk dat de medezeggenschap zo is georganiseerd, dat zij aansluit bij deze ontwikkelingen.

Naast de medezeggenschapsraden van de scholen is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR bespreken de vertegenwoordigers van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen, voorstellen van het schoolbestuur die van gemeenschappelijk belang zijn. Dit is in het belang van alle partijen. Het bestuur is gebaat bij een GMR die rekening houdt met schooloverstijgende belangen, omdat het medezeggenschapstraject daardoor efficiënter en overzichtelijker wordt. De medezeggenschapsraden zijn gebaat bij een GMR omdat het de mogelijkheid biedt een gezamenlijk standpunt in te nemen waarbij de belangen van alle betrokken scholen meewegen.

De GMR komt ongeveer vijf keer per schooljaar bijeen. Een ouder uit de MR van onze school is lid van de GMR. Bij een deel van de vergaderingen is een lid van de centrale directie aanwezig.
Op de volgende data vergadert de GMR in 2018-2019:

 • 25/9
 • 11/12
 • 29/1
 • 5/3
 • 14/5
 • 18/6 afsluiting, start 18 uur
 • extra veragdering indien nodig
 • Datum symposium 13 november, ook voor MR-leden

 

Oudervereniging

Waarom een oudervereniging op De Burght?

De Oudervereniging Openbare Basisschool de Burght (OV) is er om de betrokkenheid bij de school te bevorderen en een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school.
Anders dan de medezeggenschapsraad, die zich voornamelijk bezighoudt met beleidszaken, besteedt OV haar tijd en aandacht aan het bedenken, ondersteunen, organiseren en financieren van leuke, feestelijke en creatieve activiteiten en projecten op school. Zo werkt de OV mee aan een plezierig schoolklimaat. 

Wat doet de oudervereniging?

De OV organiseert allerlei activiteiten in nauwe samenwerking met de leerkrachten. Zij zorgt voor de financiële middelen en geeft voorlichting aan ouders. Daarnaast biedt de OV het schoolteam hulp bij de vervulling van haar taak en staat zij de schoolleiding en de medezeggenschapsraad met raad en daad bij.

Jaarlijks organiseert de OV:

 • een klassenouderavond waar de klassenouders elkaar kunnen leren kennen en ideeën kunnen uitwisselen
 • in het najaar haar algemene ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar en haar plannen ontvouwt voor het komende schooljaar
 • samen met de school de OV het Sinterklaas-, het Kerst- en het zomerfeest.

En op financieel gebied

 • bekostigt de OV de musical van de groepen 8
 • regelt de inning en betaling nota’s van de door de school georganiseerde schoolreizen voor de verschillende klassen
 • stelt de OV jaarlijks een budget ter beschikking aan de schoolbibliotheek voor nieuwe boeken, andere informatiebronnen en voor activiteiten in het kader van de kinderboekenweek
 • ondersteunt de OV de school met de onderhoud van het schoolplein (zowel met hulp als financieel), de sportdagen en andere initiatieven.

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit 2 delen:

 • Een algemene bijdrage (€50,- per kind per jaar) voor het bekostigen van de bovengenoemde activiteiten
 • Een bijdrage voor het door de school georganiseerde schoolreisje (alle groepen) en de schaatslessen (groepen 5-7). Het bedrag voor de schoolreis en schaatslessen wordt jaarlijks door de school vastgesteld en varieert naar gelang de duur van de schoolreis per groep tussen de € 35 en € 120.

Om de ouderbijdrage zo efficiënt mogelijk te innen, maken we gebruik van Schoolkassa. U ontvangt hierover een mail wanneer het systeem draait en uw kind op school zit.Heeft u vragen hierover, mail:  penningmeesterOV@obsburght.nl

Een onafhankelijke kascommissie controleert de besteding van de betaalde ouderbijdragen en brengt daarover verslag uit. Dit wordt samen met de jaarrekening van de OV gepresenteerd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering en daarna geplaatst op de website.

Met vragen over de ouderbijdrage, kunt u terecht bij: penningmeesterOV@obsburght.nl

Bestuur van de oudervereniging.

Het formele bestuur bestaat momenteel uit: Esmeralda Smet (voorzitter), Sandrine Francon (penningmeester) en Saskia Ehnreich (secretaris).
Overige leden van de OV zijn zijn Femke Hulshof, Joep Wensveen en Jessica de Haas..

Hier vindt u de 'Wie is Wie' van het bestuur.

Vergaderingen van de oudervereniging.

Eenmaal per maand is er een bestuursvergadering, deze is openbaar en de bijeenkomsten staan in de jaarkalender op deze site. De notulen van deze vergaderingen zijn te vinden op deze pagina.
De algemene ledenvergadering vindt jaarlijks in het najaar plaats.

Onderaan deze pagina vindt u de notulen van onze vergaderingen.

Lid worden van de oudervereniging.

De OV kan niet zonder leden. Daarom wordt u automatisch lid wanneer uw kind op de Burght zit. Wilt u meer doen? Laat dan dan weten via ov@obsburght.nl 

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: vraagbaakOV@obsburght.nl.


 

 

BurghtLink

Community voor ouders, verzorgers en team van de Burghtschool

BurghtLink is de community waar ouders en verzorgers van kinderen van onze school, gemakkelijker met elkaar in contact kunnen komen. Met als doel om de Burghtschool en het team van leerkrachten te ondersteunen.

We denken allemaal wel eens 'Zou ik mijn expertise niet aan dit onderwerp kunnen verbinden' en 'Dat zou toch beter kunnen?' Of 'Wat zou het leuk zijn als ik de school hierbij zou kunnen helpen'.
De één is een goede projectmanager, de ander weet veel van netwerken of communicatie, weer een ander iets van grafisch ontwerp of tuinieren.
Veel ouders en verzorgers dragen al een steentje bij op school.
Misschien wilt u dit ook doen? Daarom is er de BurghtLink zodat iedereen eenvoudig en laagdrempelig met elkaar en het team in contact kan komen.

Wie bent u? Wat kunt u? En wat zou u willen toevoegen aan de school, zodat zaken en werkzaamheden rondom de kinderen en de Burghtschool nog beter georganiseerd kunnen worden?
Soms ontbreekt het de school aan tijd of mogelijkheid om alles zelf te doen.
Wat alleen niet lukt, lukt samen wel! Dat is de gedachte hierachter.

Deze groep is niet in het leven geroepen voor MR, Leonardo of de Oudervereniging, maar voor andere -praktische- zaken en werkzaamheden rondom school.
Denk aan de tuin, onderhoud aan het gebouw, hulp bij technologie of communicatie.

Als ouder/ verzorger kunt u zich aanmelden voor de BurghtLink via LinkedIn.
De uitgangspunten zijn dat:

 • Dit een groep is uitsluitend voor ouders, verzorgers en het team van leerkrachten. U kunt uiteraard ook onderling 'linken'.
 • Het voor schoolzaken geldt. Daarom is het belangrijk te weten dat het gaat om vrijwillige werkzaamheden (dus mét gesloten beurs).
 • U de school graag helpt!

Doet u mee - meldt u aan en deel uw aandachtsgebieden of expertise! 

Na school

Er zijn verschillende mogelijkheden op de Burghtschool en in de buurt voor naschoolse activiteiten (NSA) of naschoolse opvang (NSO, oftewel buitenschoolse opvang (BSO)) waar kinderen aan kunnen deelnemen. 

De samenwerking met diverse aanbieders van naschoolse activiteiten is een extra service voor ouders en kinderen van onze school. Wij overleggen met de aanbieders over de inhoud van de activiteiten, waardoor zo veel mogelijk wordt geprobeerd aan te sluiten bij het cultuur-, techniek en wetenschapsonderwijs en sportbeleid van de school. De Burght faciliteert verder de ruimte voor een aantal activiteiten met als voordeel dat deze plaatsvinden binnen de school. U hoeft dus geen eind te fietsen om uw kind naar een leuke activiteit of cursus te brengen na school. 

Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud, tijden en kosten per activiteit, kunt u contact opnemen met de desbetreffende aanbieder.

Naschoolse activiteiten worden niet gesubsidieërd. U betaalt een bedrag dat per activiteit verschilt. Net zoals bijvoorbeeld de sportclub waar uw kind ‘s avonds traint een ander bedrag vraagt dan de muziekschool waar hij/zij in het weekend muziek maakt.

Naschoolse Activiteiten (NSA): Wat wordt door wie aangeboden? 

Voor kinderen van De Burght vinden volgende activiteiten plaats op onze school, maar ook op andere lokaties in de buurt.

De naschoolse activiteiten van DOCK wordt gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam.
Voor deze activiteiten betaalt u een inkomensafhankelijk bedrag vanaf € 15 met een stadspas t/m € 85 in het hoogste tariefgroep, voor ongeveer 15 lessen.
Een aantal activiteiten vinden plaats op school maar ook op andere locaties in de buurt. Klik hier voor het voorjaarsprogramma.
Kijk voor het gehele programma op https://naschoolseactiviteiten.amsterdam ga naar Centrum en klik op Westelijke Binnenstad daar vindt u ook meer informatie over de inhoud van de activiteiten.
Via deze site kunt u uw kind online inschrijven en met IDEAL betalen voor een van de cursussen.

Movendi organiseert:
Gymzaal Burght
VOETBAL groep 1 2 maandag 15:15-16:10
DANS (ADV & Urban) groep 4 5 6 (7) woensdag 12:45-13:45
TONEEL groep 5 6 7 8 vrijdag 15:15-16:45
Computerlokaal Burght
PRIVÉ LES GITAAR op afspraak (ook thuis)
ZINGEN BIJ DE GITAAR groep 1 2 maandag 15:15-16:10
 
Het Marnix en gymzaal Westerstraat 202:
TENNIS en VOETBAL
Kijk voor het actuele rooster op www.movendi.nl.
Deelname aan een proefles kan na opgave via info@movendi.nl.
Nadere informatie wordt u dan toegezonden.
 
Het Marnix:
WINTERTENNIS en ZAALVOETBAL. 
Kijk voor het actuele rooster op www.movendi.nl.
Deelname aan een proefles kan na opgave via info@movendi.nl.
Nadere informatie wordt u dan toegzonden.

Jing Wu Kids organiseert:
Kung Fu (op dinsdag en donderdag van 16.00-16.50, en van 17.00-17.50) in het speellokaal op Keizersgracht 41.
Contactpersoon is Ryan, kidskungfuamsterdam@gmail.com, telefoon 06-44487270

Shokotan Club organiseert:
Lessen in de gymzaal op school vroeg in de avond. Op woensdagavond is er ook een ouder-kind training. Meer informatie vindt u hier.

Schaakles door Henk Smitz vindt plaats in het ICT-lokaal Keizersgracht 41, woensdagmiddag van 12.30 - 13.30 uur voor kinderen vanaf 8 jaar. Wilt u meer weten over de denksport lessen, bel dan de docent op: 020 - 664 8141.

Justmove-dance organiseert:
Danslessen op donderdag.
Contactpersoon is Sanna Lotze, info@justmove-dance.nl, telefoon 06-16332781.

Stip & Tijger (Cyntha Ormskerk) organiseert:
Kooklessen (op maandag, dinsdag en vrijdag van 15.30-17.30)
Contactpersoon is Cynthia Ormskerk, stipentijger@live.nl, telefoon 06-81857376.

Junior Campus organiseert:
Cursus ALLES: Scheikunde en Magic Science voor de groepen 5 t/m 8 (op woensdag van 12.45-14.00),
Contactpersoon is Heleen Woudstra, heleen@juniorcampus.nl, telefoon 06-21108789
Als uw kind gebruik maakt van de naschoolse opvang (NSO), en ook graag wil meedoen met een naschoolse activiteit, dan kan dat. U moet wel zelf contact opnemen met de naschoolse opvang om te melden dat uw kind gebruik maakt van een activiteit op de Burght. Het halen en brengen dient u, of de opvangmedewerker, zelf te regelen.

Studie Evenementen Dag (S.E. Dag)
Ook heeft de Burght een aantal vrije vrijdagen/studiedagen voor het team. Tijdens deze dagen verzorgt S.E. Dag leerzame en leuke evenementdagen op de Burghtschool. Waar de kinderen normaal gesproken vrij waren tijdens de studiedagen en de vrije vrijdagen, is er vanaf nu een alternatief!
U kunt uw kind(eren) opgeven voor deze dagen en heeft zo twee vliegen in één klap: u brengt uw kind(eren) tijdens deze dagen gewoon naar school én de kinderen hebben een te gekke dag!

Meer informatie over S.E. Dag? Neem een kijkje op www.sedag.nl of lees de flyer hieronder aan de pagina.
Het inschrijfformulier voor deze dagen vindt u hier.

Andere naschoolse activiteiten in de buurt

Muziek
o   Gitaarles door John van de Veer in de Spuistraat, op maandag en dinsdag voor kinderen vanaf 9 jaar. Voor meer informatie: www.northseaguitars.com of stuur een e-mail naarinfo@northseaguitars.com
o   Uiteraard zijn er ook allerlei muzieklessen te volgen op de Muziekschool Amsterdam , of bij het Muziekpakhuis.
o   Vioolles door Sandra Wallner in de Binnen Brouwersstraat. Voor meer informatie www.sandrawallner.com

Diverse sporten door Club Sciandri voor kinderen uit de buurt. Zij kunnen hier kennis maken met verschillende soorten sport. Ook is er de sportinstuif. In deze lessen wordt veel aandacht besteed aan de beleving van sport- en spel. Spelenderwijs leren  kinderen verschillende motorische vaardigheden zoals klimmen, klauteren, rollen en springen. De lessen worden in de gymzaal op de Westerstraat gegeven. Aanmelden kan via het formulier op de website van Sciandri of door het sturen van een e-mail met alle gegevens naar: centrum@sciandri.com.

Naschoolse opvang (NSO) of Buitenschoolse opvang (BSO): Na school met leeftijdgenoten spelen of knutselen?

Brood en spelen
Bij ons is het nooit saai! Als we niet buiten in de natuur op ontdekkingstocht zijn, dan volgen we een workshop judo of yoga, koken we een heerlijk diner voor onze ouders of schilderen we een levensgroot kunstwerk in het atelier. Bij Brood & Spelen kunnen kinderen alles creëren en ondernemen, maar mogen ze ook rustig een boekje lezen. Jullie zijn altijd welkom voor een rondleiding. Kijk gerust op onze website www.broodenspelen.nl of neem vrijblijvend contact op via 020-6621102.

BSO Westerdok is gevestigd in een kunstatelier en biedt iedere maandag en donderdag professionele kunstlessen aan onder leiding van Sanne Verdult (eigenaresse Atelier Westerdok) of één van haar collega's. Contactgegevens van deze locatie zijn: BSO Westerdok Atelier, Westerdok 318, 1013 BH Amsterdam, telefonisch te bereiken via: 06 45 41 80 38.

BSO DE Zuyder
In de Zuiderspeeltuin (tegenover het Stenen  Hoofd) heeft Montris kinderopvang een BSO o.a. voor kinderen van De Burght – BSO De Zuyder. Bij BSO De Zuyder spelen en sporten ze veel in de speeltuin, er zijn activititeiten zoals theater, techniek, fotografie en dans en een mooie keuken om samen te koken. Natuurlijk kunnen de kinderen ook gewoon lekker lezen in de relaxbiep, dansen en zingen in de discogang of zich uitleven in het atelier! Zo kan ieder kind zijn talenten ontdekken en ontwikkelen.

BSO De Zuyder werkt vanuit het concept Meervoudige Intelligentie. Elk kind heeft zijn eigen mix aan talenten en spelenderwijs leren zij hun talenten bij De Zuyder kennen en ontwikkelen.

Ouders en kinderen zijn van harte welkom om een keer te komen kiijken, kennis te maken en de sfeer te proeven. Bel of mail gerust met Leonie of Elise van de planning via planning@montris.nl of 035-6926171. Op www.montris.nl kun je al een eerste indruk krijgen van onze organisatie. 

Natuurfontein, Dé natuur BSO van Amsterdam!
De BSO waar 'vies worden' mag! Wij gaan met de kinderen naar buiten om de (stads)natuur van Amsterdam te ontdekken en te verkennen. Waar we aan de hand van onze drie pijlers genaamd: Basiskennis natuur, Stadvinders en Het innerlijke kind, de kinderen alle ruimte geven om hun leefwerelden en zichzelf te ontdekken. Dit alles onder de begeleiding van professionele pedagogisch medewerkers om één ding te verwezenlijken: (jeugd)herinneringen!

Vind jij buiten spelen en natuur ook belangrijk voor je kind? Dan is Natuurfontein iets voor jou en je kind! Meer informatie vindt u op www.natuurfontein.nl