Nieuwe leerlingen

Op onze openbare basisschool De Burght is natuurlijk iedereen van harte welkom, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.

De toegankelijkheid op de openbare basisscholen van Openbaar Onderwijs aan de Amstel waartoe onze school behoort, is echter wel beperkt door de maximale opnamecapaciteit. Meer over het toegepaste toelatinsgbeleid, hoe u uw kind(eren) kunt aanmelden en wat de inschrijvingsprocedure is, vindt u op de pagina aanmelden en inschrijven
U kunt uw kind aanmelden nadat u van de gemeente het aanmeldingsformulier hebt ontvangen. Dat is meestal zo'n 6 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt.

Naast alle informatie die wij over onze school geven op deze website, organiseren wij drie maal per jaar ook een informatieochtend. Dit is voor iedere nieuwe ouder de gelegenheid om vragen te stellen en de sfeer te proeven. Wanneer deze ochtenden plaatsvinden vindt u hier.
Bent u op zoek naar Engelstalige informatie, klik dan hier.

U treftt hier ook het boekje met praktische informatie over de eerste schooldagen van uw kind op de Burghtschool.

 

 

 

Aanmelding en inschrijving

Woensdag 21 april organiseert de Gemeente Amsterdam de DAG VAN DE BASISSCHOOL. Vanwege de zeer geringe opkomst doet de Burght hier deze keer niet aan mee. Heeft u interesse, meld u dan aan voor één van de onderstaande rondleidingen in de school.

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder(s) goed weet voor welke school u kiest. Veel informatie over De Burght vindt u op onze website. Daarnaast organiseren wij maandelijks een informatieochtend. 
Wij heten u (eventueel digitaal) welkom in één van de kleutergroepen en vertellen u daar meer over onze fijne school, onze uitgangspunten, het Leonardoprogramma en hoe een dag in een kleutergroep er uit ziet. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en vooral de sfeer te proeven.
Wij kiezen ervoor de informatie-ochtend in het Nederlands te geven, maar zijn altijd bereid u ook in het Engels bij te praten.
Meer over de school ziet u hier

In het schooljaar 2020-2021 vindt er maandelijks een bijeenkomst plaats. Afhankelijk van de Corona maatregelen van dat moment zal de bijeenkomst live of digitaal, in de ochtend/middag plaatsvinden.

 • woensdag 17 maart 2021
 • woensdag 21 april 2021
 • woensdag 12 mei 2021
 • Voor kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2018, moet het aanmeldformulier voor 3 juni 2021 ingeleverd worden
 • woensdag 23 juni 2021
Meldt u voor één van deze informatie-bijeenkomsten aan door te mailen naar burght@obsburght.nl , onder vermelding van uw naam, de leeftijd van uw kind, aantal mensen dat deel wil nemen en de datum van de informatie-ochtend.
 
Heeft u interesse in Engelstalige informatie, klik dan hier.

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt. Aanmelden voor de basisschool: Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid.U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.
Zie data informatiebijeenkomsten hierboven. Heeft u hiervoor interesse? U kunt zich hiervoor aanmelden bij burght@obsburght.nl
English information

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

Aanmelden van uw kind op onze school 
Wat moet u doen?
Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het originele aanmeldformulier van de gemeente (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.
* Vul dit originele aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
* Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
* Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen zijn.
* Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
* Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
* Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.
* Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Dit geldt in de volgende situaties:
1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
2. uw kind zit op een IKC;
3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Aanmeldformulier kwijt?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2017, voor 4 november 2020
   
 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2017, voor 4 maart 2021
   
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2018, voor 3 juni 2021
   

Een plaats op de basisschool
Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats.
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval. Wanneer er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plek.
De afgelopen periodes hebben wij alle aangemelde leerlingen kunnen plaatsen.

Toewijzen plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.
Voor de 1ste voorkeur gaat dit als volgt:
1.       Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit aangemelde kind heeft een plaatsgarantie.
2.       a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, heeft tenminste 8 maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
          b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
3.       De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
4.       Het kind heeft de school als voorrangsschool.
5.       Het kind heeft geen voorrang op deze school.
Daarna worden de aanmeldingen die niet de school van 1ste voorkeur gekregen hebben, als volgt geplaatst:
6.      Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
7.       Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur. 

Inschrijven
Na de stedelijke plaatsing ontvangt u bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u dit op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.
Zijn er bijzonderheden over uw kind die belangrijk zijn om vooraf met ons te bespreken, neem dan contact op met de school. Wij kunnen hier dan rekening mee houden bij de plaatsing van uw kind. 
Uitzondering:
Als blijkt dat uw kind een zorgvraag heeft waar onze school niet aan kan voldoen, kunnen we besluiten uw kind niet toe te laten. Wij zoeken dan in overleg met u naar een andere school die deze zorg wel kan bieden.
Als u uw kind op tijd bij ons heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind wel geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Aanmelding (Verzoek tot inschrijving) en inschrijving (Plaatsing) voor zij-instromers (kinderen ouder dan 4 jaar)
U kunt voor uw kind (indien ouder dan 4 jaar) een verzoek tot inschrijving doen door middel van dit aanmeldingsformulier.

 link naar google-map: http://goo.gl/maps/0esj

Beoordeling, toelating & weigering zij-instromers en kinderen met een beperking
Wij beoordelen ieder van deze aanmeldingen apart. In een aanmeldingsgesprek laten we ons zoveel mogelijk door de ouders informeren over de mogelijkheden en vooral ook de onderwijsvraag van het kind. Ook winnen we informatie in bij de school waarvan het kind afkomstig is. Bij de beoordeling van de aanmelding wegen we zowel de belangen van het kind als die van de ouders en de school af. De volgende vragen spelen hierbij een rol:

 • Grootte van de groep waar het kind in komt (onderbouw max 30 lln, gr 3-8 max 28)
 • Aantal zorgleerlingen in de groep
 • Mogelijkheden van extra ondersteuning en de individuele begeleiding
 • Omvang en aard van eventuele ambulante begeleiding
 • Deskundigheid en inzet van leerkrachten
 • Aanwezigheid van een remedial teacher
 • Afstand en vervoer en mogelijkheden voor technische aanpassingen van school en klaslokaal. 

Aan de hand van een reeks onderwijskundige vragen wordt bekeken of de Burghtschool het aangemelde kind de noodzakelijke zorg kan bieden. Kern van het gesprek is het belang (de leerbaarheid) van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen.

Wanneer wij uiteindelijk tot de conclusie komen dat wij voldoende antwoord kunnen bieden op de vragen van het kind en ouders, maken we afspraken met de ouders. Hierin volgen wij de Wet op Passend Onderwijs.

Bij toelating gaan wij ervan uit dat de leerling de gehele basisschoolperiode bij ons zal doorlopen. Wel bekijken we regelmatig samen met ouders, leerkrachten en eventueel externen of we in de onderwijsbehoefte van de leerling kunnen blijven voorzien. Meer hierover leest u in  de brochure van Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA) over Passend Onderwijs, in de bijlage onderaan deze pagina.

Mocht u toch nog vragen hebben over toelating op de Burght kunt u bellen/ mailen met onze administratie 020-6246947of burght@obsburght.nl
 

Toelating

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Gefeliciteerd met de plaatsing van uw kind op openbare basisschool De Burght.

Om een nieuwe leerling goed te kunnen ontvangen hebben we nog meer informatie nodig. Wij vragen u daarvoor het volgende te doen:

 • Invullen van onderstaande formulieren 1 en 2, uiterlijk 4 schoolweken voordat uw kind op school begint;
 • Versturen van ieder formulier door middel van de button INDIENEN onderaan elk afzonderlijk formulier;
 • Printen van het e-mailbericht met de door u ingevulde gegevens dat u na indiening ontvangt (Let op: per formulier ontvangt u een e-mailbericht met ontvangstbevestiging);
 • Plaatsen van benodigde handtekening(en);
 • Inleveren van alle formulieren tesamen bij de administratie van de school in een envelop met vermelding van 'Startformulieren'. Of de documenten als scan versturen per e-mail naar: formulierenadministratie@obsburght.nl onder vermelding van 'Startformulieren - naam kind'.

Formulieren 1 en 2

 1. Ouderbijdragen Oudervereniging en Leonardo da Vinci-programma (CT&W): Ouderbijdragen Oudervereniging & Leonardo-programma (combinatie-formulier);
  Bij uw inschrijvingsformulier geeft u al aan of u lid wilt worden van de oudervereniging. Mocht u eerder 'nee' hebben gezegd en alsnog lid willen worden dan kan dat via het formulier Lid worden Oudervereniging;
   
 2. Tussen Schoolse Opvang (TSO): Meldt uw kind hiervoor aan via de pagina Aanmelding TSO.

Hieronder treft u nog een korte toelichting aan per formulier. 

Wij danken u alvast hartelijk voor het invullen van de formulieren.

Directie
O.B.S. De Burght
 

  Toelichting bij de formulieren 1 en 2

  Wij vragen u uw gegevens altijd actueel te houden. Veranderingen kunt u doorgeven via de het onderdeel Ouders - Mijn gegevens op deze website.

  1. Ouderbijdragen Oudervereniging & Leonardo da Vinci-programma

  De Burghtschool vraagt diverse bijdragen aan ouders / verzorgers. Zoals iedere school, mag onze school financiële bijdragen vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals aanvullende lessen, lesmateriaal, festiviteiten of een schoolreis. Deze behoren niet tot het reguliere schoolprogramma en/of schoolbudget en worden dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betaald. 

  • Oudervereniging bijdrage: De oudervereniging (OV) vraagt een bijdrage van €50,- per kind per schooljaar voor activiteiten als vieringen van feesten (Sinterklaas, Kerst en Zomerfeest), ouder- en thema-avonden, afscheid(svoorstelling) groepen 8, aankleding gebouwen, onderhoud tuin en plein en dergelijke. Deze bijdrage is vrijwillig en u kunt meer over de activiteiten en bestedingen lezen op de pagina van de Oudervereniging
   Daarnaast wordt er ook een verplichte bijdrage gevraagd die bestemd is voor het schoolreisje, de schooltuinen (groep 6-7), schaatslessen en openbaar vervoer. Deze verschillen per groep. Voor het huidige schooljaar kunt u ze vinden op de volgende pagina.

   Om de ouderbijdrage zo efficiënt mogelijk te innen (qua tijd en moeite), maken we gebruik van de automatische incasso. Wij vragen u dit aan te geven op het formulier. De machtiging wordt automatisch gestopt als uw kind van school af gaat. 
  • Leonardo da Vinci-programma bijdrage: Onze school heeft een uniek onderwijsprogramma voor cultuur, techniek en wetenschap: het Leonardo da Vinci-programma. Het programma is gebaseerd op de gedachte dat kinderen over een veelheid aan talenten beschikken. Talenten die niet allemaal aangesproken kunnen worden in het reguliere onderwijs.
   Wat in 2007 begon als een serie creatieve lessen, is inmiddels uitgebouwd tot een hoogwaardig onderwijsprogramma, waarvan de onderdelen nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd. Dankzij het Leonardo da Vinci-Programma krijgen alle kinderen van De Burght gedurende hun hele basisschooltijd een breed palet aan creatieve en technische vakken aangeboden; een wereld aan mogelijkheden om te ontdekken en toe te passen. En daar zijn we eigenlijk heel trots op.

   Muziek, zang en dans, museumbezoeken, lessen beeldende vorming, cultureel erfgoed, drama, techniek en wetenschap, behoren tot het Leonardo-lesprogramma. Onder leiding van vakdocenten worden kinderen gestimuleerd om ‘anders’ te kijken en vrij te denken en te doen. Kinderen leren ontwerpen, onderzoeken en ontdekken. Als kinderen de ruimte krijgen en geïnspireerd worden om gebruik te maken van hun eigen creativiteit, dan heeft dat ook een positieve invloed op de prestaties in cognitieve vakken. Zogenaamde ’doorlopende leerlijnen’ zorgen voor samenhang tussen de vakken die leerlingen door de jaren heen krijgen aangeboden.

   Het Leonardo-programma wordt voor het overgrote merendeel door ouders bekostigd. Uw ouderbijdrage is dus ook zeer welkom. U kunt deze ouderbijdrage doen in de vorm van een periodieke schenking die fiscaal aftrekbaar is, of op andere wijze. Lees meer  over de aard en hoogte, de aanwending en de verschillende manieren van schenken, inclusief de fiscale aspecten, op de pagina Leonardo-ouderbijdrage.
  • Het lidmaatschap: De Oudervereniging organiseert en/of coördineert allerlei activiteiten (of helpt deze te organiseren) en werkt heel nauw samen met de leerkrachten. De OV zorgt voor de financiële ondersteuning, wijst ouders de weg binnen school en geeft voorlichting aan ouders. Daarnaast ondersteunt de oudervereniging het schoolteam bij de vervulling van haar taak waar nodig en staat zij de schoolleiding en de medezeggenschapsraad met raad en daad bij.

   Een vereniging kan niet bestaan zonder leden. Leden zijn voor de oudervereniging bovendien buitengewoon belangrijk om te weten welke wensen en gevoelens er bij de ouders leven over alle factoren die het schoolklimaat bepalen. Door hun lidmaatschap kunnen de ouders mede bepalen hoe het geld dat zij bijeenbrengen wordt besteed, wat het beleid van de vereniging zal zijn en wie er in het bestuur van de vereniging komt. Bovendien: hoe meer leden de vereniging telt, des te meer invloed zij kan uitoefenen op het beleid van de school en indirect zelfs op het onderwijsbeleid van de Gemeente Amsterdam. Daarnaast versterkt het lidmaatschap de betrokkenheid van de ouders bij de school.

   Erg veel tijd hoeft u dit lidmaatschap niet te kosten. Er is één maal per schooljaar (voor de kerst) een ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar en haar plannen ontvouwt voor het lopende schooljaar. De ledenvergadering biedt ook een platform voor ideeën en suggesties van de leden. 

  2. Tussenschoolse Opvang (TSO)

  Veel kinderen op de Burghtschool blijven tussen de middag op school. De school heeft zelf de organisatie van de lunchpauze geregeld. U kunt de dagen waarop uw kind overblijft op elk moment aanpassen. 

  Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de TSO op schoolniveau. U kunt hier meer lezen over de formele regeling.