Pesten stoppen: stappenplan

Het team van  de Burght wil haar kinderen een veilig peda­gogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leer­krach­ten bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat in de klas en op school als geheel.

Pesten, gedefinieerd met: "het op structurele wijze toepassen van lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld", is bedreigend voor degene die het over­komt. Het specifieke van pes­ten is dus gelegen in het be­dreigende en vooral systemati­sche karakter. 

Aanpak van pesten

Een oplossing voor dit probleem is de regel met elkaar af te spreken en consequent toe te passen dat iedereen het recht en de plicht heeft om overtredingen van de met elkaar afgesproken omgangsregels te signaleren, daartegen duidelijk stelling te nemen en, als dat niet helpt, de hulp van de leerkracht, intern begeleider en/of directie in te roepen en dat dit geen klikken is.

Elke melding van pesten door een leerling, ouder en/of anderen wordt serieus genomen en conform onderstaand stappenplan afgehandeld.

Stappenplan

  1. Elke melding van pesten wordt serieus genomen en digitaal vastgelegd door de groepsleerkracht en/of intern begeleider / directie
  2. Groepsleerkracht mailt het verslag naar de intern begeleider
  3. Groepsleerkracht en/of intern begeleider stelt direct de ouders van de pester en het gepeste kind op de hoogte
  4. Intern begeleider en/of groepsleerkracht praat apart met het gepeste kind en de pester(s). Van de gesprekken wordt een digitaal verslag gemaakt, dat aan het dossier wordt toegevoegd
  5. Leveren de punten 3 en 4 niet voldoende resultaat op dan worden de ouders van alle betrokken kinderen uitgenodigd voor een gesprek en geconfronteerd met de inhoud van het dossier en de voorgenomen stappen/maatregelen. Mochten deze stappen/maatregelen niet tot het gewenste resultaat leiden, dan zal de directie in samenspraak met de intern begeleider bekijken wat verder nodig is
  6. Intern begeleider bespreekt de melding in het wekelijkse zorgoverleg met de directie. Afhankelijk van de aard van het probleem kan dat ook eerder gebeuren
  7. Indien noodzakelijk worden anderen, te weten: collega’s, onderwijsondersteunend personeel, overblijfmedewerker(s), ver­vang(st­)ers op de hoogte gebracht van het pestincident om zo verder pesten te voorkomen
  8. Er wordt een dossier opgebouwd waarin o.a. wordt opgenomen wat de school aan pestsituaties heeft gesignaleerd en eraan heeft gedaan. Het dossier is uitsluitend toegankelijk voor leerkrachten, intern begeleiders, directie en eigen ouders van betreffende kind(eren). Tijdens de overdrachtgesprekken komt dit dossier expliciet aan de orde
  9. Pestprotocol is met team en medezeg­genschapsraad besproken en wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Hulp aan het gepeste kind

Deze hulp wordt geboden in de vorm van gesprekken, als het kind daar behoefte aan heeft. Deze gesprekken kunnen door de leerkracht en intern begeleider worden gevoerd. Er wordt een verslag van de gevoerde gesprekken gemaakt.

Begeleiding van de pester

De begeleiding wordt geboden in de vorm van gesprekken met leerkracht(en) en/of intern begeleider. Een belangrijk onderdeel van het gesprek zal zijn welk gedrag niet geaccepteerd wordt op school. De gesprekken duren voort tot de intern begeleider/groepsleerkracht reden heeft aan te nemen dat het probleem is opgelost. Er is dan sprake van een structurele gedragsverandering bij de pester.

De hulp wordt als beleidsvoornemen in het dossier vastgelegd, uitgevoerd en geëvalueerd.

Gesprekken tussen het gepeste kind en de pester

Er zullen tijdens de gesprekken met de pester geen confrontaties geforceerd worden tussen het gepeste kind en de pester(s).

Rol van de ouders

Het belangrijkste advies aan alle ouders is, om, wanneer uw kind vertelt dat het wordt gepest, te vragen wie het doen, wat zij doen en waar zij het doen. Geeft u deze informatie alstublieft door aan de groepsleerkracht en/of intern begeleider en/of directie, waarna de school het vastgestelde protocol toepast.

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen

Jaarlijks wordt er op de Burght een vragenlijst afgenomen waarin leerlingen aan kunnen geven hoe zij zich op de Burght voelen. De uitslag van de laatste afname leest u hier. 
Wanneer hier opvallende dingen uit komen ondernemen wij hierop actie door met de leerling, de betreffende leerkracht en groep in gesprek te gaan.