Inschrijvingsformulier

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

U heeft bericht ontvangen dat uw kind welkom is op de Burghtschool.
Om hem/haar officieel te kunnen inschrijven op onze school, verzoeken wij u de volgende formulieren in te leveren:

  1. Inschrijvingsformulier
  2. Intakeformulier
  3. Toestemmingsformulier medisch handelen
  4. AGV formulier

U vindt het inschrijvingsformulier verder op deze pagina. Het intakeformulier treft u aan op de volgende pagina.

Wij vragen u àlle formulieren separaat te versturen zoals aangegeven.
U ontvangt vervolgens e-mail bevestigingen per formulier met de door u ingevulde gegevens. 

Print de e-mail bevestiging van de inschrijving, vul de datum in en plaats alle benodigde handtekening(en). Sluit een kopie van een bewijsstuk (bijvoorbeeld paspoort of zorgpas) voor het burgerservicenummer van uw kind bij. U kunt het inschrijvingsformulier met de kopie van het bewijsstuk inleveren bij de administratie van de school. Of beide documenten als scan versturen per e-mail naar: burght@obsburght.nl onder vermelding van 'Inschrijving - naam kind'.
U ontvangt van ons per e-mail een bevestiging van de inschrijving. Deze is definitief èn volledig zodra wij ook het intakeformulier van u hebben ontvangen.

Hartelijk dank,

Directie
O.B.S. De Burght

ALGEMENE GEGEVENS KIND
Voor de duidelijkheid: burgerservicenummer, sofinummer en onderwijsnummer zijn meestel dezelfde nummers.
Dit is het persoonlijke nummer van uw kind.
De maatschappij waarbij uw kind is verzekerd.
(VOOR)SCHOOLSE INFORMATIE
Dit is een peuterspeelzaal of de kinderopvang waar voor peuters van 2,5 en 3 jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden.
GEGEVENS OUDER / VERZORGER 1
Let op: dit adres wordt gebruikt om de bevestiging van inschrijving naartoe te sturen. Als dit geen werkend adres is kunnen wij uw kind niet inschrijven.
GEGEVENS OUDER / VERZORGER 2
INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET GEZIN
Als lid kunt u uw stem laten horen. U bent na uw instemming lid tot uw kind(eren) van school zijn. Dan wordt het lidmaatschap automatisch opgeheven. Financieel heeft het lidmaatschap geen extra consequenties. De jaarlijkse ouderbijdrage die van ouders wordt gevraagd, is voor leden dezelfde als voor niet-leden. Meer informatie vindt u op deze website onder 'ouders_ouderbetrokkenheid_oudervereniging'.
TOESTEMMINGSVERLENING
Door ondertekening van dit formulier verleent u de school toestemming om onderstaande uit te voeren:
Hiermee geeft u aan geen bezwaar te hebben tegen plaatsing van foto's en werk van uw kind op de website van de school (zonder naamkoppeling). Foto albums op de site zijn beveiligd met een wachtwoord. Tevens maakt u geen bezwaar tegen het maken van video- of film opnamen ten behoeve van intern onderzoek in het kader van ondersteuning en begeleiding (de zorg voor de kinderen). Indien u hiermee niet akkoord gaat dan moet u dit per e-mail of brief melden bij de directie van de school. Conform de privacy wet zal de school jaarlijks aan het begin van het schooljaar via de nieuwsbrief hier aandacht voor vragen. Mocht u dan bezwaar hebben dan kunt u uw toestemming alsnog intrekken door middel van een schriftelijk bericht aan de directie.
U maakt geen bezwaar tegen regelmatig onderzoek op hoofdluis bij uw kind door pluisouders in de klas. Indien uw kind luizen of neten heeft, dan stelt de leerkracht u hiervan op de hoogte. Mocht u wel bezwaar hebben dan kunt u dit per e-mail of brief melden bij de directie van de school.
Vul hier uw volledige voor- en achternaam in.
Waarop u dit formulier invult en verstuurt.