Klachtenregeling OOadA en meldcode

Wat te doen bij een eventuele klacht?

Zowel de school als het schoolbestuur spannen zich in om een veilig schoolklimaat te creëren. Een veilig schoolklimaat zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen van de school. Wij gaan er vanuit dat klachten en verschillen van inzicht over de dagelijkse gang van zaken in de school in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, personeel en schoolleiding worden opgelost of afgehandeld. De directeur van de school speelt hierbij vanzelfsprekend een belangrijke rol.

Mocht het echter niet mogelijk zijn gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan kan een beroep gedaan worden op de klachtenregeling van ons schoolbestuur OOadA (Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel).

In de klachtenregeling van Stichting OOadA is geregeld waar (wettelijke vertegenwoordigers van) betrokkenen van de school een schriftelijke  klacht kunnen indienen en op welke manier dit dient te gebeuren.

Een exemplaar van de klachtenregeling kunt u bij de schooldirectie en/ of één van de interne contactpersonen inzien.
De volledige klachtenregeling “Openbaar Onderwijs aan de Amstel”  is ook  te vinden op www.ooada.nl.

Ø Stappen in een traject naar een oplossing:

Behandeling op schoolniveau

Indien er sprake is van een klacht of verschil van inzicht gaat de betrokkene een gesprek aan met een of meer van de volgende personen:

 • De leerling / ouder (via leerkracht of directeur)
 • De leerkracht / het personeelslid
 • De directeur

Indien er geen oplossing via deze weg te vinden is of indien de melder niet precies weet waar en op welke wijze hij/zij het probleem bespreekbaar kan maken, kan contact opgenomen worden met

 •  één van onze interne contact personen op school

Op iedere school die valt onder de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel zijn één of twee interne contactpersonen  aangesteld bij wie alle betrokkenen van de school (leerlingen, ouders, personeel, vrijwilligers) terecht kunnen met vragen c.q. klachten van welke aard dan ook, als men, om bepaalde redenen, niet met een klacht naar de  directie kan gaan.  De interne vertrouwenspersoon is niet degene die een eventuele klacht in behandeling neemt, maar zoekt samen met u een weg  om de problematiek bespreekbaar te maken.
Bij ons op school zijn/is de interne contactperso(n)on(en):

(U kunt ons ook bereiken door een briefje te doen in de brievenbus die naast het aanrecht in de hal van Herengracht 34 hangt.)

Behandeling op bovenschools niveau

Lukt het ook met inschakeling van de interne contactpersoon  niet tot een oplossing te komen en/of als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag dan bestaat de mogelijkheid contact op te nemen met

 • een externe vertrouwenspersoon van OOadA;

De stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel beschikt over een  onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon:

Mevrouw Minke Fuijkschot
Telefoon: 06-31631673
Email:      mfuijkschot@hetabc.nl

Zij kan advies geven en gaat, met instemming van de klager, na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereihttp://file:///U:/Html%20index/index.htmlkt. Een vertrouwenspersoon kan een melder van een klacht begeleiden en ondersteunen bij eventuele verdere stappen, bijvoorbeeld richting het schoolbestuur, de Landelijke Klachtencommissie, hulpverlening of justitie.
Wij hopen echter dat het niet zover zal komen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid een officiële klacht bij het schoolbestuur in te dienen. Een dergelijke klacht kan worden ingediend bij:

Het college van Bestuur van de stichting OOADA
T.a.v. de heer H. de Bruijne,
Postbus 51356
1007 EJ Amsterdam

De wijze waarop een klacht bij het CvB (college van bestuur) dient te worden ingediend en de manier waarop een klacht wordt behandeld staat beschreven in de klachtenregeling OOadA. Tenslotte kan de klacht ook voorgelegd worden aan

 • de Landelijke Klachtencommissie (LKC) waarbij ons schoolbestuur is aangesloten.

De klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur over eventueel te nemen maatregelen. Het reglement van de Landelijke Klachtencommissie is in te zien op de website www.onderwijsgeschillen.nl

Landelijke Klachten Commissie (LKC)
Postbus 85191
3508 AD UtrechtCvB 
Telefoon: 030-2809590          
Fax:  030-2809591         
Email:
info@onderwijsgeschillen.nl

Klachten die gericht zijn op de uitvoering van Passend Onderwijs kunnen worden gericht aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs (onder hetzelfde adres als de Landelijke KlachtenCommissie)

Wetenswaardigheden:

Landelijke Vertrouwensinspecteurs:

Vertrouwensinspecteurs vormen een aanspreekpunt voor iedereen die bij de school betrokken is: leerlingen, ouders, schooldirecteuren, schoolbestuur, interne contactpersonen en externe vertrouwenspersonen. De vertrouwensinspecteurs hebben geen specifieke taak bij het behandelen van klachten. Zij zullen klachten dus niet zelf behandelen maar geven informatie en onafhankelijk advies in geval van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, (lichamelijk) geweld, grove pesterijen, extremisme, discriminatie, fundamentalisme etc.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs:  0900- 111 3 111

Meld -en aangifteplicht bij strafbare feiten

Personeelsleden hebben de plicht om vermoedens van strafbare seksuele handelingen en/of ander grensoverschrijdend gedrag door een personeelslid, te melden bij de directie van de school en/of bij ons schoolbestuur. Het bestuur zal vervolgens contact opnemen met de vertrouwensinspecteur onderwijs.
Na overleg hiermee en afhankelijk van de ernst van de situatie, wordt aangifte gedaan bij Justitie.

Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling

Sinds 2013 zijn scholen wettelijk verplicht om te werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode beschrijft in 5 stappen wat de school moet doen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Op de Burght volgen wij deze 5 verplichte stappen:

 1. Het in kaart brengen van de signalen (Wie: Leerkracht, Intern Begeleider en andere betrokkenen = Zorgoverleg)
 2. Overleggen met collega en eventueel raadplegen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Steunpunt Huiselijk Geweld (Veilig Thuis) of letselduidingdeskundigen (Wie: Leerkracht, Interne Begeleider/interne contactpersonen in samenspraak met Ouder- en Kindadviseur)
 3. Gesprek met cliënt (Wie: Leerkracht en IB-er of Directie, eventueel met bovenstaande instanties)
 4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling, bij twijfel altijd AMK of SHG raadplegen (Wie: IB-er, leerkrachten, OKA, Adviseur Veilg Thuis)
 5. Beslissen: hulp organiseren of melden (Wie: IB-er, leerkrachten, OKA, Adviseur Veilig Thuis)

Meer informatie vindt u op www.meldcode.nl

Het wettelijk meldrecht voor huiselijk geweld en kindermishandeling biedt alle beroepskrachten op de Burght, het recht om een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld te melden, ook als zij daarvoor geen toestemming hebben van hun cliënt.