Toelating

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Gefeliciteerd met de plaatsing van uw kind op openbare basisschool De Burght.

Om een nieuwe leerling goed te kunnen ontvangen hebben we nog meer informatie nodig. Wij vragen u daarvoor het volgende te doen:

 • Invullen van onderstaande formulieren 1 en 2, uiterlijk 4 schoolweken voordat uw kind op school begint;
 • Versturen van ieder formulier door middel van de button INDIENEN onderaan elk afzonderlijk formulier;
 • Printen van het e-mailbericht met de door u ingevulde gegevens dat u na indiening ontvangt (Let op: per formulier ontvangt u een e-mailbericht met ontvangstbevestiging);
 • Plaatsen van benodigde handtekening(en);
 • Inleveren van alle formulieren tesamen bij de administratie van de school in een envelop met vermelding van 'Startformulieren'. Of de documenten als scan versturen per e-mail naar: formulierenadministratie@obsburght.nl onder vermelding van 'Startformulieren - naam kind'.

Formulieren 1 en 2

 1. Ouderbijdragen Oudervereniging en Leonardo da Vinci-programma (CT&W): Ouderbijdragen Oudervereniging & Leonardo-programma (combinatie-formulier);
  Bij uw inschrijvingsformulier geeft u al aan of u lid wilt worden van de oudervereniging. Mocht u eerder 'nee' hebben gezegd en alsnog lid willen worden dan kan dat via het formulier Lid worden Oudervereniging;
   
 2. Tussen Schoolse Opvang (TSO): Meldt uw kind hiervoor aan via de pagina Aanmelding TSO.

Hieronder treft u nog een korte toelichting aan per formulier. 

Wij danken u alvast hartelijk voor het invullen van de formulieren.

Directie
O.B.S. De Burght
 

  Toelichting bij de formulieren 1 en 2

  Wij vragen u uw gegevens altijd actueel te houden. Veranderingen kunt u doorgeven via de het onderdeel Ouders - Mijn gegevens op deze website.

  1. Ouderbijdragen Oudervereniging & Leonardo da Vinci-programma

  De Burghtschool vraagt diverse bijdragen aan ouders / verzorgers. Zoals iedere school, mag onze school financiële bijdragen vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals aanvullende lessen, lesmateriaal, festiviteiten of een schoolreis. Deze behoren niet tot het reguliere schoolprogramma en/of schoolbudget en worden dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betaald. 

  • Oudervereniging bijdrage: De oudervereniging (OV) vraagt een bijdrage van €50,- per kind per schooljaar voor activiteiten als vieringen van feesten (Sinterklaas, Kerst en Zomerfeest), ouder- en thema-avonden, afscheid(svoorstelling) groepen 8, aankleding gebouwen, onderhoud tuin en plein en dergelijke. Deze bijdrage is vrijwillig en u kunt meer over de activiteiten en bestedingen lezen op de pagina van de Oudervereniging
   Daarnaast wordt er ook een verplichte bijdrage gevraagd die bestemd is voor het schoolreisje, de schooltuinen (groep 6-7), schaatslessen en openbaar vervoer. Deze verschillen per groep. Voor het huidige schooljaar kunt u ze vinden op de volgende pagina.

   Om de ouderbijdrage zo efficiënt mogelijk te innen (qua tijd en moeite), maken we gebruik van de automatische incasso. Wij vragen u dit aan te geven op het formulier. De machtiging wordt automatisch gestopt als uw kind van school af gaat. 
  • Leonardo da Vinci-programma bijdrage: Onze school heeft een uniek onderwijsprogramma voor cultuur, techniek en wetenschap: het Leonardo da Vinci-programma. Het programma is gebaseerd op de gedachte dat kinderen over een veelheid aan talenten beschikken. Talenten die niet allemaal aangesproken kunnen worden in het reguliere onderwijs.
   Wat in 2007 begon als een serie creatieve lessen, is inmiddels uitgebouwd tot een hoogwaardig onderwijsprogramma, waarvan de onderdelen nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd. Dankzij het Leonardo da Vinci-Programma krijgen alle kinderen van De Burght gedurende hun hele basisschooltijd een breed palet aan creatieve en technische vakken aangeboden; een wereld aan mogelijkheden om te ontdekken en toe te passen. En daar zijn we eigenlijk heel trots op.

   Muziek, zang en dans, museumbezoeken, lessen beeldende vorming, cultureel erfgoed, drama, techniek en wetenschap, behoren tot het Leonardo-lesprogramma. Onder leiding van vakdocenten worden kinderen gestimuleerd om ‘anders’ te kijken en vrij te denken en te doen. Kinderen leren ontwerpen, onderzoeken en ontdekken. Als kinderen de ruimte krijgen en geïnspireerd worden om gebruik te maken van hun eigen creativiteit, dan heeft dat ook een positieve invloed op de prestaties in cognitieve vakken. Zogenaamde ’doorlopende leerlijnen’ zorgen voor samenhang tussen de vakken die leerlingen door de jaren heen krijgen aangeboden.

   Het Leonardo-programma wordt voor het overgrote merendeel door ouders bekostigd. Uw ouderbijdrage is dus ook zeer welkom. U kunt deze ouderbijdrage doen in de vorm van een periodieke schenking die fiscaal aftrekbaar is, of op andere wijze. Lees meer  over de aard en hoogte, de aanwending en de verschillende manieren van schenken, inclusief de fiscale aspecten, op de pagina Leonardo-ouderbijdrage.
  • Het lidmaatschap: De Oudervereniging organiseert en/of coördineert allerlei activiteiten (of helpt deze te organiseren) en werkt heel nauw samen met de leerkrachten. De OV zorgt voor de financiële ondersteuning, wijst ouders de weg binnen school en geeft voorlichting aan ouders. Daarnaast ondersteunt de oudervereniging het schoolteam bij de vervulling van haar taak waar nodig en staat zij de schoolleiding en de medezeggenschapsraad met raad en daad bij.

   Een vereniging kan niet bestaan zonder leden. Leden zijn voor de oudervereniging bovendien buitengewoon belangrijk om te weten welke wensen en gevoelens er bij de ouders leven over alle factoren die het schoolklimaat bepalen. Door hun lidmaatschap kunnen de ouders mede bepalen hoe het geld dat zij bijeenbrengen wordt besteed, wat het beleid van de vereniging zal zijn en wie er in het bestuur van de vereniging komt. Bovendien: hoe meer leden de vereniging telt, des te meer invloed zij kan uitoefenen op het beleid van de school en indirect zelfs op het onderwijsbeleid van de Gemeente Amsterdam. Daarnaast versterkt het lidmaatschap de betrokkenheid van de ouders bij de school.

   Erg veel tijd hoeft u dit lidmaatschap niet te kosten. Er is één maal per schooljaar (voor de kerst) een ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar en haar plannen ontvouwt voor het lopende schooljaar. De ledenvergadering biedt ook een platform voor ideeën en suggesties van de leden. 

  2. Tussenschoolse Opvang (TSO)

  Veel kinderen op de Burghtschool blijven tussen de middag op school. De school heeft zelf de organisatie van de lunchpauze geregeld. U kunt de dagen waarop uw kind overblijft op elk moment aanpassen. 

  Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de TSO op schoolniveau. U kunt hier meer lezen over de formele regeling.