Team en organisatie

Het team van De Burght bestaat uit een directeur, management teamleden, groepsleerkrachten, interne begeleiders, andere (ondersteunende) onderwijsmedewerkers, administratief - en facilitair personeel. In totaal ongeveer 45 mensen.

Actueel
Klik hier om te zien hoe de bezetting van het team is en wie aan welke groep les geeft in schooljaar 2021-2022.

Drie 'bouwen'

Onze school is verdeeld in drie 'bouwen':

  • Onderbouw (groepen 1-2)
  • Middenbouw (groepen 3-5)
  • Bovenbouw (groepen 6-8).

Per bouw is er een groepsleerkracht die in de rol van bouwcoördinator de praktische zaken per bouw aanstuurt. De intern begeleiders (IB'ers) zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning (zorg) en onderwijskundige zaken per bouw binnen de school. De groepsleerkrachten zorgen voor de directe invulling van het onderwijsprogramma in de klas. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met hun collega's in dezelfde parallelgroep, dan wel bouw en de andere teamleden. Per bouw wordt er maandelijks vergaderd, naast de vergaderingen van het gehele team die ongeveer zes keer per jaar plaatsvinden. Ook komen de leerkrachten van de parallelgroepen maandelijks bijeen om één en ander kort te sluiten.

Er is een orthopedagoog, twee coördinatoren voor het Leonardo da Vinci-programma (Cultuur, Techniek & Wetenschap lessen) en een leerkracht die de rol van ICT coördinator uitvoert. Daarnaast zijn er onderwijs ondersteunende personeelsleden voor onder andere remedial teaching, een administratief medewerker, een conciërge en een coördinator voor de Tussenschoolse Opvang (TSO) . Er worden ook lessen aan de kinderen gegeven door stagiaires en vakdocenten techniek, beeldende vorming, dans of muziek. Tevens zijn er een aantal vrijwilligers die ons op vaste basis helpen bij diverse werkzaamheden op school.

Wij kijken voortdurend met alle medewerkers of we de dingen goed doen en of we de goede dingen doen. Dit geldt uiteraard voor alle onderwijsinhoudelijke (deel)gebieden, maar ook voor diverse andere zaken die een schoolorganisatie aangaan. Ons team volgt regelmatig cursussen en/of (bij)scholing, zowel gezamenlijk als ook individueel of in kleiner teamverband.

Op deze manier blijven wij op de hoogte van alle ontwikkelingen in het onderwijs en de ondersteuning (zorg) voor onze leerlingen. De cursussen vinden meestal buiten schooltijd plaats en de (bij)scholing veelal tijdens een aantal studiedagen voor het team gedurende het jaar (zie de jaarkalender). 

Directie en bestuur 

Op school is de directie verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren. De directie bestaat uit de directeur aangevuld met twee management teamleden. Zij worden bijgestaan door de intern begeleiders van de school en de bouwcoördinatoren. De directie vergadert wekelijks met de intern begeleiders.

De Burght is een openbare basisschool. Openbare scholen worden gesticht, onderhouden en bestuurd door de gemeente die ernaar streeft haar scholen op afstand te laten besturen. Het eigenlijke besturen laat  de gemeente over aan een verzelfstandigd bestuur. De Burghtschool maakt samen met 22 andere Amsterdamse openbare basisscholen deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOADA). Met deze stichting is het openbaar onderwijs in de stadsdelen Centrum, Oud-Zuid en Zuider-Amstel volledig zelfstandig. Het schoolbestuur bestaat uit 7 leden, die afkomstig zijn uit gefuseerde bestuurscommissies. De resultaten van het onderwijs worden jaarlijks bekend gemaakt in het jaarverslag dat via de website toegankelijk is.
Ook is het inspectierapport van maart 2018 hier te lezen.De overheid blijft wettelijk altijd voor een deel verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs. Om goed toezicht te kunnen houden op het openbaar onderwijs, is er door de drie betreffende stadsdelen een toezichtcommissie van raadsleden samengesteld. Het stafbureau van het schoolbestuur is belast met het dagelijks besturen van de scholen en het uitvoeren van beleidsbeslissingen.

Medezeggenschapsraad en Oudervereniging

De medezeggenschapsraad en oudervereniging maken ook deel uit van onze schoolorganisatie. Wij vinden het belangrijk dat ouders meedenken en meepraten op onze school. Ouders kunnen betrokken worden bij schoolzaken waarvoor zij belangstelling hebben en/of waarin zij deskundig zijn. 

De medezeggenschapsraad (MR) heeft als doel de leerkrachten en ouders te betrekken bij het beleid van de school. De MR bestaat uit een oudergeleding en een (onderwijzend) personeelsgeleding en overlegt met de directie en het schoolbestuur. Op een aparte webpagina vindt u uitgebreidere informatie over de MR, haar leden en werkzaamheden.

De oudervereniging (OV) is er om de belangstelling van ouders/verzorgers voor - en betrokkenheid bij - de school en haar leerlingen te bevorderen. En een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school. Zo helpt zij het welzijn op school te bevorderen. De OV besteedt haar aandacht en tijd aan met name leuke, feestelijke, creatieve en extra activiteiten of projecten waarover hier meer is te lezen. 

Meer informatie met betrekking tot ouderbetrokkenheid kunt u vinden op deze pagina.

Werkgroepen en Commissies

Werkgroepen (WG) bestaan uit een aantal leerkrachten en hebben (meestal) een onderwijskundige inhoud. Iedere werkgroep heeft een coördinator (co). Soms sluit er een ouder aan bij een werkgroep omdat hij/zij expertise heeft waar wij op school graag gebruik van maken.

De (feest)commissies (Cie) bestaan, net als de werkgroepen uit een aantal leerkrachten, waarvan één de coördinator is. Zij worden bij de organisatie van alle feesten, zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het Paasontbijt en het Zomerfeest ondersteund en geholpen door de Oudervereniging, waarvan ook ouders vaak deel uitmaken van de commissie.

Leerlingenraad

Op onze school is ook een leerlingenraad actief. Deze bestaat uit kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 die mee bepalen met wat er op school gebeurt. Het gaat om verschillende schoolzaken waarover ook alle kinderen uit de verschillende groepen hun meningen en ideeën kunnen laten weten aan de leerlingenraad. Zij bespreekt maandelijks de meningen en ideeën van alle kinderen. Lees hier meer over de leerlingenraad.