Resultaten

De resultaten van ons onderwijs worden op diverse wijzen gemeten, weergegeven en gepubliceerd. 

Leerlingresultaten

Allereerst geven wij hier de belangrijkste resultaten, die van onze kinderen. Om een beeld hiervan te krijgen, vindt u hieronder de CITO eindscore van de groepen 8 van de laatste jaren. De eindresultaten van de door ons gehanteerde CITO-eindtoets zeggen natuurlijk niet alles over de effectiviteit van het onderwijs. Ons interne leerlingvolgsysteem geeft daarover per kind meer informatie.

Landelijk gezien, in de vergelijkbare scholengroep, wordt circa 74% van de opgaven goed gemaakt. De Burght zit ruim boven dit landelijke gemiddelde.

In onderstaande tabel vindt u de gemiddelde landelijke score naast de score van onze school. Deze score is gebaseerd op de onderdelen taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie. 

 

2018

2017

2016

2015

2014    

Landelijke score

534,9

535,1

534,5

534,8

534,4   

De Burght score

538,7

540,0

540,2

541,5

542,3

Goed onderwijs is van veel meer afhankelijk dan de CITO-eindtoets. Minstens zo belangrijk voor goed onderwijs zijn het welbevinden, schoolplezier en een veilige schoolomgeving voor leerlingen en schoolteam.

Uiteraard is het voor de kinderen van belang naar hun eigen kunnen te presteren met de CITO-eindtoets, zodat ze naar de goede vorm van voortgezet onderwijs kunnen doorstromen. Onze school zorgt dat het onderwijsaanbod juist, toereikend, verrijkend en steeds beter is, zodat de leerlingen de overstap naar het vervolgonderwijs zo goed mogelijk kunnen maken.

Een andere indicatie die iets zegt over de kwaliteit van het onderwijs, is het aantal verwijzingen naar het speciaal onderwijs. De Burght probeert “moeilijk” lerende kinderen zo lang mogelijk binnen de school te houden. De gegevens van de afgelopen jaren zien er als volgt uit:

Schooljaar

Aantal verwijzingen naar een vorm van speciaal onderwijs

2017-2018

1 leerling naar een vorm van sbo

2016-2017

geen leerling naar een vorm van sbo

2015-2016

1 leerling naar een vorm van sbo

2014-2015

1 leerling naar een vorm van sbo

2013-2014

0 leerlingen naar een vorm van sbo


InspectierapportJaarverslag

Van de resultaten op alle gebieden van de school wordt jaarlijks verslaglegging gedaan in de vorm van een jaarverslag. Er wordt hiermee verantwoording afgelegd over beleid en prestaties ten aanzien van het onderwijs en de ondersteuning (zorg). Naast dit primaire proces wordt dit ook gedaan met betrekking tot personele zaken, communicatie, ICT, facilitaire zaken en financiën & administratie vanuit de ondersteunende functies.
Onderaan deze pagina vindt u een samenvatting van het meest recente jaarverslag.


De onderwijsinspectie kijkt naar opbrengstresultaten (eindtoetsen, uitstroomgegevens, e.d.), jaarstukken (schoolgids, financiële verslagen), signalen (ondermeer klachten en berichtgeving in media) en nalevingsaspecten. Zij maakt ieder jaar van elke school een risicoanalyse. Dat wil zegen dat zij kijkt of er risico's zijn voor de kwaliteit van het onderwijs.  Zijn er geen problemen, dan krijgt de school basistoezicht (dit is aangegeven op de zogeheten toezichtskaart). Dit geldt ook voor onze school waar de inspectie minimaal 1 keer in de 4 jaar op bezoek komt. Er verschijnt geen rapport als de inspectie geen nader onderzoek uitvoert. Zij maakt dan enkel een inspectieverslag.

Scholenopdekaart

Op de website 'scholenopdekaart' geven scholen in het openbaar informatie over de leerresultaten die zijn behaald. Ook zijn er allerlei andere gegevens per school opgenomen, zoals het aantal leerlingen, de tussentijdse toetsresultaten, de CITO-eindtoets, het oordeel van de inspectie en de advisering naar het vervolg onderwijs.
U kunt ons vinden op www.scholenopdekaart.nl