Onze missie en visie

Wij willen al onze leerlingen een veilige en uitdagende plek geven om op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen.

Daarbij leren wij hen te vertrouwen in hun eigen kunnen. Om ieder kind zich persoonlijk, sociaal-emotioneel en cognitief zo goed mogelijk te laten ontwikkelen en ontplooien, is het essentieel dat de sfeer op school fijn, veilig en ondersteunend is. Wij werken er continue aan dat kinderen en volwassenen op pedagogische wijze met elkaar omgaan. Een goede samenwerking met en betrokkenheid van ouders, medezeggenschapsraad, oudervereniging en bestuur vinden wij van groot belang voor een goed schoolklimaat.

Onze onderwijskundige aanpak

De Burghtschool biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat zich richt op de totale ontwikkeling van alle leerlingen. Zowel op kinderen die gemiddeld leren, als leerlingen met een achterstand, als ook op de meer begaafde leerlingen. Het leren betreft voor hen allemaal naast de bekende schoolvakken, ook culturele en creatieve vorming, sociale en emotionele ontwikkeling en het omgaan met moderne media.
We gaan uit van ‘Passend inclusief onderwijs’. Hierin proberen wij ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op een grote diversiteit aan onderwijsbehoeften en wensen in een veilig pedagogisch klimaat. Daarbij stellen wij ons de vraag: Wat heeft dit kind nodig aan onderwijs om zijn of haar talenten en gemeenschapszin optimaal te ontwikkelen? Elk kind maakt een eigen leerproces door en moet daarvoor de ruimte krijgen. 

Ons bijzondere aanbod: Cultuur, techniek en wetenschap 

Wij vinden aandacht voor cultuur, techniek en wetenschap onmisbaar bij het streven naar hoogwaardig onderwijs. Kinderen beschikken over een veelheid aan talenten die niet allemaal worden aangesproken in het reguliere onderwijsprogramma. Daarom bieden wij een uitgebreid lespakket op het gebied van cultuur, techniek en wetenschap: het Leonardo-programma waarover hier meer is te lezen.

Ons pedagogisch klimaat 

Als kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen en weten dat ze mogen zijn wie ze zijn, dan ontwikkelen zij zich beter. Wij vinden het dus heel belangrijk dat er een fijne en open sfeer heerst op school. Hier werken wij continu aan met elkaar: de leerlingen, het team, de ouders en alle andere betrokkenen bij de school. Verschillende aspecten dragen bij aan een goed en prettig schoolklimaat.

 • We leren de kinderen aardig te zijn en onderling begrip en respect te hebben voor de mening en visie van de ander;
 • We leren kinderen hun grenzen te stellen en geven deze aan waar nodig;
 • We geven kinderen verantwoordelijkheid, vertrouwen en leren hen zelfstandigheid;
 • We leren kinderen met elkaar samen te werken en te spelen;
 • We geven schoolbreed aan wat de afspraken en regels zijn;
 • We laten leerlingen bewust kennismaken met overeenkomsten en verschillen tussen mensen en in de samenleving;
 • We leren ervaringen te delen;
 • We stimuleren kinderen om hun eigen opvattingen te vormen;
 • We leren kinderen een keuze te maken;
 • We leren de kinderen zorg te dragen voor hun omgeving en het milieu;
 • We waarderen ieders eigenheid.

Dit is verweven door het hele schoolgebeuren. We doen dit op vele manieren, onder andere het:

 • Toepassen van verschillende werkvormen om kinderen zo samen en alleen te leren werken;
 • Aanbieden van cultuur-, techniek en wetenschapsonderwijs waarbij kinderen samen hun talenten ontwikkelen, creatief en innovatief denken en doen;
 • Starten van het schooljaar met twee kennismakingsweken, de zogeheten Burghtweken;
 • Maken van afspraken en regels met elkaar in iedere klas;
 • Bespreken van (persoonlijke) gebeurtenissen in de klas tijdens onder andere de kringgesprekken;
 • Geven van dramales, met bijvoorbeeld rollenspel;
 • Aankleden, versieren en onderhouden van klaslokalen en algemene ruimten;
 • Geven van lichamelijke beweging- en andere lessen zodat kinderen leren zorgdragen voor hun eigen lichamelijke en psychische gezondheid en dat van anderen;
 • Uitvoeren van Sociale Structureel Cooperatief Leren (SCL) opdrachten, 
 • Houden van een complimentenronde (wekelijks voor groepen 1-3) of klassenvergadering (groepen 4-8) waarbij kinderen onderling punten bespreken die zij zelf op de agenda hebben gezet. Dit kunnen leuke plannen voor de groep zijn, een compliment voor iemand of iets, maar ook irritaties bijvoorbeeld;
 • Besteden van aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie, onder andere met lessen Herdenken & Vieren;
 • Pesten actief tegen te gaan door leren opkomen voor jezelf en leren omgaan met ruzie;
 • Masseren om pestgedrag te voorkomen en/of te verminderen (lees meer Lesprogramma);
 • Houden van gezamenlijke feesten en vieringen;
 • Maken van uitstapjes en schoolreizen.

Naar aanleiding van de klassenvergaderingen in de groepen 4 tot en met 8 is er een leerlingenraad (op schoolniveau) actief. Lees meer hierover bij de leerlingenraad.

Onze plannen en schoolgids

Om de 4 jaar presenteert de Burghtschool haar schoolplan met daarin de missie, de visie en het daaraan gekoppelde beleid met doelstellingen voor de komende periode. Met dit wettelijk verplichte plan leggen wij verantwoording af aan het schoolbestuur, de onderwijsinspectie, de medezeggenschapsraad en aan ouders. 
U kunt het schoolplan inzien bij ons op school. Op basis van het schoolplan wordt ieder jaar een jaarplan gemaakt, een zogeheten implementatieplan voor het lopende schooljaar aan de hand waarvan directie en team werken. 

Ieder jaar moeten we een schoolgids uitbrengen waarin we informatie geven over de dagelijkse praktijk, de doelstellingen en resultaten van de school. In deze gids staat ook informatie over de begeleiding, zorg, onderwijstijden, ouderbijdragen, klachtenregeling, enzovoort. Wij hebben ervoor gekozen om een website te maken die al deze informatie omvat. Om zo de informatie beter en makkelijker toegankelijk te maken en uptodate te hebben voor ouders, team en andere belanghebbenden. 
Onderaan de pagina vindt u tevens een printvriendelijke pdf versie van de schoolgids (een conversie van de webpagina's). Deze hebben we gemaakt omdat de onderwijsinspectie een 'papieren schoolgids' nog verplicht stelt. 

Verslaglegging over het schooljaar vindt plaats door middel van het samenstellen van een jaarverslag dat u hieronder als bijlage aantreft.