Wij vinden het belangrijk dat u als ouder(s) goed weet voor welke school u kiest. Veel informatie over De Burght vindt u op onze website en leest u hier.  Daarnaast organiseren wij tweewekelijks een informatieochtend. Wij kiezen ervoor de informatie-ochtend in het Nederlands te geven, maar u kunt zich ook inschrijven voor een Engelstalige bijeenkomst. Bij de informatie-ochtend is ook een buddy-ouder aanwezig om uw vragen over de school te beantwoorden. 

 

In het schooljaar 2024 - 2025 vindt er regelmatig op de woensdag een bijeenkomst plaats. De eerste  bijeenkomst om 9.30 uur (Nederlandstalig) en de tweede om 10.15 uur (indien nodig Engelstalig). Met een klein groepje ouders geeft één van onze medewerkers u een rondleiding door de school. We vertellen het één en ander over ons onderwijs, onze visie en het Leonardoprogramma. Ook kijken we in de (kleuter)groepen zodat u de sfeer kunt proeven en vragen kunt stellen. Hier leest u welke exacte data er een rondleiding wordt gegeven.
Meld u voor één van deze informatie-bijeenkomsten aan door te mailen naar burght@obsburght.nl, onder vermelding van uw naam, de leeftijd van uw kind, aantal mensen dat deel wil nemen en de datum van de informatieochtend. U ontvangt daarna een bevestiging van onze administratie.

Meld u een zij-instromer aan, d.w.z. een kind ouder dan vier jaar dat van een ander school komt, verzoeken wij u een telefonische afspraak te maken met een van onze intern begeleiders: 020 6246947. 

 
Heeft u interesse in Engelstalige informatie, klik dan hier.
 

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Registreren voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.

U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

 

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

 

Aanmelden van uw kind op onze school


Wat moet u doen?

Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het originele aanmeldformulier van de gemeente (geen kopie of scan) bij ons in te leveren. Vul dit originele aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school.
 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van registratie.

Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

 

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Dit geldt in de volgende situaties:
1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
2. uw kind zit op een IKC;
3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet              correct;
4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte                        persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

 

Geen voorkeursformulier?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl 

  Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

   

  Inleverdata voor het voorkeursformulier

  De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:

  • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2021, 6 maart 2025
  • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2022,  5 juni 2024
  • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2022,  6 november 2024

  Een plaats op de basisschool
  Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats.
  Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval. Wanneer er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plek.
  De afgelopen periodes hebben wij alle aangemelde leerlingen kunnen plaatsen.

   

   

  Toewijzen plaatsen
  Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.
  Voor de 1ste voorkeur gaat dit als volgt:


  1.       Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit
            aangemelde kind heeft een plaatsgarantie.
  2.       a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, heeft tenminste 8                    maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die            bij de school is aangesloten én heeft de school als                              voorrangsschool;
            b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar              een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als                    voorrangsschool.
  3.       De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband              voor onbepaalde tijd.
  4.       Het kind heeft de school als voorrangsschool.
  5.       Het kind heeft geen voorrang op deze school.
            Daarna worden de aanmeldingen die niet de school van                      1ste voorkeur gekregen hebben, als volgt geplaatst:
  6.       Het kind heeft een voorrangsschool als 2t/m 10voorkeur.
  7.       Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2t/m                            10voorkeur. 

  8.       Het kind woont buiten Amsterdam.

   

  In de afgelopen jaren hebben wij vrijwel alle geregistreerde kinderen kunnen plaatsten.

   

  Aanmelden en inschrijven

  Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint. 
  Zijn er bijzonderheden over uw kind die belangrijk zijn om vooraf met ons te bespreken, neem dan contact op met de school. Wij kunnen hier dan rekening mee houden bij de plaatsing van uw kind. 

  Uitzondering:
  Als tijdens de aanmelding blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

   

  Als u uw kind op tijd bij ons heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind wel geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

   

  Meer informatie
  Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
  Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

   

  Aanmelding (Verzoek tot inschrijving) en inschrijving (Plaatsing) voor zij-instromers (kinderen ouder dan 4 jaar)
  U kunt voor uw kind (indien ouder dan 4 jaar) een verzoek tot inschrijving doen door middel van dit aanmeldingsformulier.

   

   

  Link naar google-map: http://goo.gl/maps/0esj

   

  Beoordeling, toelating & weigering zij-instromers en kinderen met een beperking
  Wij beoordelen ieder van deze aanmeldingen apart. In een aanmeldingsgesprek laten we ons zoveel mogelijk door de ouders informeren over de mogelijkheden en vooral ook de onderwijsvraag van het kind. Ook winnen we informatie in bij de school waarvan het kind afkomstig is. Bij de beoordeling van de aanmelding wegen we zowel de belangen van het kind als die van de ouders en de school af.

   

  De volgende vragen spelen hierbij een rol:

  • Grootte van de groep waar het kind in komt (onderbouw max 30 lln, gr 3-8 max 28)
  • Aantal zorgleerlingen in de groep
  • Mogelijkheden van extra ondersteuning en de individuele begeleiding
  • Omvang en aard van eventuele ambulante begeleiding
  • Deskundigheid en inzet van leerkrachten
  • Aanwezigheid van een remedial teacher
  • Afstand en vervoer en mogelijkheden voor technische aanpassingen van school en klaslokaal. 

  Aan de hand van een reeks onderwijskundige vragen wordt bekeken of de Burghtschool het aangemelde kind de noodzakelijke zorg kan bieden. Kern van het gesprek is het belang (de leerbaarheid) van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen.

   

  Wanneer wij uiteindelijk tot de conclusie komen dat wij voldoende antwoord kunnen bieden op de vragen van het kind en ouders, maken we afspraken met de ouders. Hierin volgen wij de Wet op Passend Onderwijs.

   

  Bij toelating gaan wij ervan uit dat de leerling de gehele basisschoolperiode bij ons zal doorlopen. Wel bekijken we regelmatig samen met ouders, leerkrachten en eventueel externen of we in de onderwijsbehoefte van de leerling kunnen blijven voorzien. Meer hierover leest u in  de brochure van Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA) over Passend Onderwijs, in de bijlage onderaan deze pagina.

  Mocht u toch nog vragen hebben over toelating op de Burght kunt u bellen/mailen met onze administratie 020-6246947 of burght@obsburght.nl
   

  Ouderbrochure Passend Onderwijs (OOadA)
  Naar de basisschool in 2022-2023
  Starting primary school 2022-2023 
  Voorkeursformulier basisschool 2022-2023, blanco
  Toestemmingsformulier NCO 2024

  Download

  NCO

  Beste ouders, verzorgers,

  Middels deze brief informeer ik u met betrekking tot het onderzoek van het Nationaal Cohortenonderzoek Onderwijs (NCO), waar de groepen 3 tot en met 8. 

   

  Wij vinden het belangrijk de leerresultaten van uw kind goed in beeld te brengen, zodat wij zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Om nog beter zicht te krijgen op de leergroei van de leerlingen op De Burght nemen wij deel aan het onderzoek van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) voor groep 3 tot en met 8 met betrekking tot de leergroei van de leerlingen van De Burght. 

   

  Het NCO maakt twee keer per jaar een rapportage over de leergroei van leerlingen voor taal en rekenen. Als school ontvangen wij deze rapportage. Het betreft een groepsrapportage en geen individuele rapportage per leerling. De ontwikkeling van onze leerlingen wordt vergeleken met de ontwikkeling van vergelijkbare leerlingen op nationaal niveau. Het NCO gebruikt deze gegevens weer om het onderwijs in Nederland te verbeteren. 

   

  U hoeft voor dit onderzoek geen toestemming te geven, wel kunt u bezwaar indienen in u niet wilt meewerken aan dit onderzoek. Om de juiste gegevens uit te wisselen wordt eenmalig een koppeling met het CBS gemaakt en worden identificerende gegevens van uw kind meegestuurd. Op het moment dat deze koppeling is gemaakt worden deze gegevens direct vernietigd. 

   

  Indien u bezwaar heeft met het delen van de gegevens van uw kind, kunt u dit laten weten aan Priscilla Lijkwan, burght@obsburght.nl
  Wij zorgen er dan voor dat de gegevens van uw kind niet worden gedeeld.

   

  Met vriendelijke groet, 

  Marjan Gietermans
  Directeur

                                                                                                                       

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dear Parents, 

  By means of this letter I would like to inform you with regard to the National Cohort Study Education (NCO), in which groups 3 to 8 participate. 

   

  We believe it is important to gain a good understanding of your child's learning outcomes so that we can best meet the educational needs of your child. To get an even better view of the learning growth of the students at De Burght we participate in the National Cohort Study Education (NCO) survey for groups 3 through 8 regarding the learning growth of the students at De Burght. 

   

  Twice a year the NCO makes a report about the learning growth of students for language and mathematics. As a school we receive this report. It concerns a group report and not an individual report per student. The development of our students is compared to the development of similar students at the national level. The NCO uses these data to improve education in the Netherlands. 

   

  You do not have to give permission for this research, but you can lodge an objection if you do not wish to cooperate. In order to exchange the correct data, a one-time link is made with Statistics Netherlands and your child's identifying details are sent along. Once the link has been made, this data is immediately destroyed. 

  If you object to the sharing of your child's data, please let Priscilla Lijkwan, burght@obsburght.nl 
  We will then ensure that your child's data is not shared.

   

  Kind regards, 

  Marjan Gietermans