Communicatie

De Burghtschool vindt communicatie erg belangrijk. Wij houden u graag op de hoogte van alles wat er op school gebeurt. U kunt op verschillende manieren informatie van de school verwachten, zoals u hieronder kunt lezen.

Ook wilt u soms zelf in contact komen met leerkrachten of andere medewerkers van de school. Deze contactgegevens vindt u bij Over de school - Contact.

Op de pagina interne contactpersonen, oftewel het luisterteam, vindt u informatie over hun rol en hoe u ze kunt bereiken. Zij zijn er voor leerlingen, team en ook ouders. Tevens informeren wij u hoe de Burghtschool communiceert met gescheiden ouders.

De Burght onderhoudt op vele manieren contact met de ouder(s) / verzorgers(s) door middel van:

 • Gesprekken
  Voortgangs- en rapportgesprekken (zogeheten 10-minuten gesprekken), als ook gesprekken op verzoek en ad hoc.
   
 • E-mails
  We onderscheiden de volgende:
  • persoonlijke e-mailberichten - betreffende uw kind van de groepsleerkracht of bijvoorbeeld intern begeleider
  • groepsmail berichten - met mededelingen e.d. met betrekking tot de groep van uw kind
  • schoolberichten - met informatie ten aanzien van school voor iedereen.
    
 • Nieuwsbrief
  Elke week publiceert De Burght een nieuwsbrief op de website waarvan een kopie per e-mail (Schoolbericht) aan alle ouders wordt gestuurd. In de brief staan allerlei mededelingen omtrent actuele activiteiten, vervanging, ziektegevallen, speciale projecten, laatste (nieuws)berichten, enzovoort. U vindt de nieuwsbrief onder Ouders.
   
 • Ouderportaal
   U vindt op het ouderportaal van ParnasSys de gegevens van de groep van uw kind, namen, adressen enzovoort. Ook kunt u de rapporten van uw kind(eren) hierop bekijken. U ontvangt hiervoor van school een inlogcode.Dit schooljaar zal er ook een pilot starten in een aantal klassen om het gebruik van de bijbehorende Parro-app te gebruiken in de communicatie met ouders.
   
 • Website
  Hier is te lezen waar onze school voor staat, wat onze manier van werken is, wat de kinderen leren, welke sfeer wij met elkaar maken en nog veel meer. 
  Alle informatie op de website is gelijk aan de schoolgids (zie ook 'Schoolgids' onderaan deze pagina). Tevens zijn alle formulieren die worden gehanteerd binnen school voor (nieuwe) ouders, als invulbaar webformulier te vinden op de site bij de desbetreffende rubriek. Na invulling kunnen formulieren automatisch worden verzonden. 
  Voor huidige leerlingen, ouders en team zijn via de site ook lesmaterialen te gebruiken en foto's te zien of zelf toe te voegen door in te loggen.
   
 • Jaarkalender
  Voor ieder jaar staan geplande schoolactiviteiten in deze kalender op de site. U vindt hier allerlei belangrijke data vermeld zoals bijvoorbeeld schoolreizen, studiedagen, uitstapjes, feestdagen en vakanties. Gedurende het schooljaar worden deze aangevuld en eventueel gewijzigd. Op de homepage wordt u geattendeerd op de uitgelichte dagen van de we(e)k(en).

  U kunt zich op de agenda van deze jaarkalender abonneren in Outlook, iCal. Ga daarvoor naar de pagina jaarkalender.
 • Monitoren en mededelingenborden
  Op de monitoren (informatieschermen) in de hallen van Herengracht 34, Herengracht 22 en Keizersgracht 41, als ook op de mededelingenborden in de gangen en bij de klaslokalen, hangen diverse berichten van de school, respectievelijk van de groep. Andere informatie, zoals met betrekking tot naschoolse activiteiten voor leerlingen, kunnen uitsluitend na overleg met de directie worden geplaatst. Reclame is niet toegestaan.

 • Informatie-avond
  Wilt u weten wat uw kind het komend jaar gaat leren, bezoek dan de klassenavond aan het begin van het nieuwe schooljaar. Deze avond is bedoeld als kennismakingsavond voor alle ouders. De ouders leren de groepsleerkracht(en) kennen en andersom is het voor de groepsleerkracht een goede gelegenheid om met de ouders kennis te maken. U krijgt een inkijkje in diverse lesboeken en inzicht in bijzondere lessen en speciale activiteiten gedurende het jaar. Natuurlijk is er ook alle gelegenheid om vragen te stellen. 
 • Algemene Ouderavond
  Tussen de herfst- en kerstvakantie wordt de Algemene Ouderavond, inclusief de algemene ledenvergadering (ALV) van de Oudervereniging, georganiseerd. Op deze avond presenteert de directie haar plannen voor het jaar aan de hand van speerpunten uit het jaarplan. De Medezeggenschapsraad doet verslag van haar activiteiten in afgelopen en huidig schooljaar. De Oudervereniging presenteert haar (financieel) jaaroverzicht van het voorgaande jaar en programma voor het lopende jaar. 
   
 • Thema-avond
  Deze avond staat in het teken van een onderwerp dat vanwege de actualiteit in de belangstelling staat op school (en soms daarbuiten) of extra aandacht behoeft. Het kan liggen op het gebied van lesmethoden, opvoedkundige of pedagogische zaken, kinderen en sociale media, enzovoort. Soms worden sprekers van buiten uitgenodigd voor deze avond. De avond wordt vaak gekoppeld aan de ALV (zie boven).
   
 • VVE programma, Thema ochtenden
  Vanuit het VVE programma met de vroegschool Herenmarkt worden jaarlijks een aantal thema-bijeenkomsten gehouden voor ouders van peuters en kleuters.
 • Schoolgids 
  De schoolgids is online in de vorm van deze website. U treft alle informatie aan onder de diverse rubrieken. Een printvriendelijke pdf-versie van de schoolgids (een conversie van de webpagina's) is te vinden als bijlage op de pagina Onze missie en visie. We maken deze jaarlijks voor de onderwijsinspectie, omdat zij vooralsnog een 'papieren versie' verplicht stellen.
 • Schoolplan
  Het schoolplan is een soort beleid- en organisatieplan dat de onderwijskundige en organisatorische activiteiten en plannen omschrijft voor een periode van vier jaren. Het is gebaseerd op het strategisch beleidsplan van het schoolbestuur Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA). Het schoolplan 2015-2019 van De Burght ligt ook ter inzage bij de directie.

Meer informate over contact met de school, vindt u op de pagina ouderbetrokkenheid