Begeleiding en zorg

De leerkrachten geven de leerlingen les en begeleiden hen in de groepen. Zij werken volgens de cyclus van handelingsgericht werken.
De interne begeleiders (IB'ers) zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en de preventieve aanpak van het onderwijs binnen de school en ondersteunen de leerkrachten in hun werk. Deze bestaat onder andere uit dagelijkse (ad hoc) ondersteuning en het bespreken van individuele- en groepsresultaten met de groepsleerkrachten op vaste momenten zoals de:

 • Groepsbesprekingen: Deze vinden plaats na iedere toetsperiode, dit is twee keer per jaar (eens per vijf maanden).
  De hele klas wordt kort besproken en we staan langer stil bij kinderen (inclusief de zorgleerlingen, zie ook verderop):
  • met sociaal-emotionele problemen
  • die cognitief gezien niet voldoende vorderen ondanks extra hulp
  • die doubleren. Zij worden voor een periode van minstens 1,5 jaar vanaf moment van doubleren voor de kindbespreking aangemeld.
 • Kindbesprekingen: Deze vinden één keer per jaar rond april / mei plaats. Iedere individuele leerling wordt uitgebreid besproken.

Zo werken wij gezamenlijk aan een goede begeleiding en ondersteuning voor al onze leerlingen. 

Daarbij bieden wij ook begeleiding en hulp aan kinderen die op de één of andere manier belemmeringen ondervinden in het leer- en/of ontwikkelingsproces, of juist bovengemiddeld goed presteren. Er zijn leerlingen die met een tijdelijke begeleiding voldoende geholpen worden om de belemmeringen op te heffen. Echter kan het ook zijn dat leerlingen permanent begeleiding nodig hebben gedurende hun hele schoolperiode. In beide gevallen vindt overleg plaats over te volgen beleid, op welke manier hulp wordt geboden en wie wat doet. Dit wordt gedaan door de groepsleerkracht en intern begeleider, gevolgd door overleg met ouders die ook al dan niet hun toestemming moeten geven.

Ontwikkeling van het kind 

Meten en vergelijken van leerprestaties is een middel om per groep en per kind te zien hoe het leer- en ontwikkelingsproces verloopt. Deze informatie gebruiken we om te bekijken of (een groep van) leerlingen speciale aandacht nodig hebben op een bepaald gebied en met welke focus. Daarom worden gegevens en toetsen van leerlingen vastgelegd. De uitslagen worden bijgehouden in het individuele dossier van het kind. Dit leerlingdossier is strikt vertrouwelijk. De groepsleerkracht, interne begeleider en de directie hebben inzage in de dossiers. U kunt desgewenst het dossier van uw kind op school inzien op afspraak. Zie ook de brief gegevens bescherming (AVG) van OOadA.

Naast de toetsen die aan een lesmethode zijn gebonden, worden er algemene, landelijke toetsen (zogeheten CITO-toetsen) afgenomen op vaste momenten. De uitslagen van deze toetsen geven een objectief beeld van de leerprestatie van het kind. De uitslagen worden besproken en zijn van invloed op het al dan niet maken van een individueel handelingsplan of groepsplan indien het op groepsniveau in kaart wordt gebracht. Een handelingsplan met betrekking tot een leerling wordt door de leerkracht, in de groep, uitgevoerd. 
Aan de hand van de toetsen, eventuele handelingsplannen en dergelijke, naast alle andere observaties met betrekking tot de ontwikkeling, volgen wij zo ieder kind op de lange termijn. Dit geheel noemen wij het Leerlingvolgsysteem (LVS).

De individuele - en de groepsresultaten worden door de interne begeleider met de groepsleerkrachten besproken. De uitkomsten gebruiken wij ook om het onderwijsaanbod te evalueren. Zo nodig wordt het onderwijs (groepsgewijs of individueel) bijgesteld.

Speciale begeleiding en ondersteuning 

 • Zorgleerlingen

Jaarlijks vindt op afroep het zogeheten Breed Zorgoverleg plaats waarin kinderen met specifieke problemen, de zorgleerlingen, worden besproken met onder andere de Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD), leerplichtambtenaar, schoolmaatschappelijk werker, wijkagent, intern begeleiders en directie. Vertegenwoordigers van andere disciplines komen indien nodig. 

Heeft uw kind (tijdelijk) medische zorg nodig, vindt u in het protocol medisch handelen, onderaan deze pagina het toestemmingsformulier dat wij getekend van uw retour willen ontvangen. Onze leerkrachten zijn niet verplicht (kleine) medische handelingen en medicijnen te verstrekken.

 • Meer- of hoogbegaafde leerlingen: plusleerlingen

Natuurlijk zijn er ook kinderen die over het algemeen bovengemiddeld presteren of meer- /hoogbegaafd zijn. 

Wij volgen het Leerlingvolgsysteem (LVS) en het SIDI-protocol met behulp waarvan leerkrachten door observatie intelligente en meer- of hoogbegaafde kinderen signaleren en diagnosticeren. De interne begeleiding (IB) volgt voor deze leerlingen het protocol (hoog)begaafdheid, ook wel 'Protocol Plusleerlingen' genoemd (ter inzage op school).  De IB bepaalt in overleg met de leerkracht en ouders of een leerling een zogeheten plusleerling is en in aanmerking komt voor extra uitdaging.

 • Day a Week school


Naast de Plusgroep volgen enkele leerlingen van onze school het 'Day a Week School' (DWS) programma. In dit programma krijgen de hoogbegaafde leerlingen van de scholen van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel de mogelijkheid om 1 dag per week naar een speciale klas toe te gaan. (http://www.hetabc.nl/abcactiviteit/day-week-school).

 • Externe hulp / doorverwijzing

Wanneer het onvoldoende lukt om een leerling, binnen het systeem van interne begeleiding, de ondersteuning en begeleiding te geven die nodig is, dan kan de school een beroep doen op vormen van externe hulp. De aanmelding verloopt via de interne begeleider, in samenspraak met de ouders. Zij geven schriftelijke toestemming voor het benodigde onderzoek en bespreken met de interne begeleider en leerkracht de uitslag hiervan.

Criteria die wij hierbij hanteren zijn dat:

 • Wij vermoeden dat er sprake is van een laag of hoog intelligentiequotiënt;
 • Er sprake is van een ernstige leerachterstand die een of meerdere leergebieden omvat;
 • Wij signaleren dat er een complexe werkhouding- of gedragsproblematiek is;
 • Er sprake is van een ernstige stoornis in de functieontwikkeling.

In een enkel geval kan er uit het onderzoek een advies tot verwijzing naar het het speciaal basisonderwijs (S.B.O.) voortvloeien of een kind krijgt extra begeleiding, zodat hij/zij toch in het reguliere basisonderwijs kan blijven. Dit valt onder de Wet Passend Onderwijs. Meer hierover leest u op www.passendonderwijs.nl of www.steunpuntpassendonderwijs.nl en in deze brochure. Ook kunt u het animatiefilmpje van OOadA hier bekijken. 

 • Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen

Het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen bestaat uit 45 schoolbesturen met in totaal 240 scholen. Het is een vereninging waar alle scholbesturen in Amsterdam en Diemen lid van zijn - zowel de besturen in het primair onderwijs (het reguliere onderwijs) als de besturen in het speciaal onderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO). O.B.S. De Burght maakt hier deel van uit.

Meer hierover leest u op http://www.swvamsterdamdiemen.nl/