Toetsen en rapport

Onze school heeft een uitgebreid programma om de vorderingen van leerlingen te volgen. Dit wordt gedaan aan de hand van twee soorten toetsen: methodegebonden en methode onafhankelijke (CITO) toetsen. De eersten zijn toetsen die gerelateerd zijn aan de aangeboden leerstof na één blok/hoofdstuk. De CITO-toetsen zijn methode onafhankelijk en meten of de leerlingen voldoen aan de landelijke norm. Alle toetsuitslagen zijn terug te vinden in ons electronische leerlingvolgsysteen. De globale data van de CITO-toetsen vindt u onderaan deze pagina. De vorderingen van de leerlingen worden elk jaar meerdere keren door de leerkrachten besproken met de ouders.

Rapport en oudergesprekken

Bij aanvang van het schooljaar vinden de lkennismakingsgesprekken plaats.
Daarnaast krijgen de kinderen twee keer per schooljaar een rapport, in februari en in juni. Sinds schooljaar 2015-2016, kunnen ouders dit ook inzien op het ouderportaal van ParnasSys. Enkele dagen na het verschijnen van het rapport worden de ouder(s) / verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek. Bij het eerste rapportgesprek verwachten de leerkrachten alle ouder(s) / verzorger(s); het tweede gesprek is facultatief.
 Tevens worden ouders / verzorgers op de hoogte gehouden door middel van een voortgangsgesprek met de leerkracht, jaarlijks in november. Vanaf de groepen 7 nemen de leerlingen ook zelf deel aan de gesprekken.

Heeft u in de loop van het schooljaar dringende zaken te bespreken, wacht dan niet af, maar maak een afspraak. Dat doen onze leerkrachten natuurlijk ook. Indien zij dat wenselijk vinden, nodigen zij u uit voor een extra gesprek. Ouder(s) / verzorger(s) van nieuwe kleuters worden ongeveer 4 weken voor het kind start voor een intakegesprek met de leerkracht uitgenodigd.

Doubleren of groep overslaan

Hoewel de Wet op het Basisonderwijs spreekt van een ononderbroken voortgang van het onderwijs, komt het wel eens voor dat een kindmeer tijd nodig heeft en/of blijft zitten. Dit gebeurt uitsluitend als wij de overtuiging hebben dat een kind het daarna beter zal doen. We overleggen dit altijd met de groepsleerkracht, intern begeleider en directie. Vervolgens vindt er een gesprek plaats met de ouder(s) / verzorger(s). Uiteindelijk bepaalt de directie van de school. Overgangscriteria zijn in te zien in het schoolplan op school.
Het komt ook wel eens voor dat een kind een klas overslaat als de ontwikkelingsvoorsprong groot genoeg is. We kijken niet alleen naar cognitieve aspecten, maar ook het sociaal-emotionele functioneren van het kind wordt in onze afweging meegenomen.
Tussenvormen komen het meeste voor: een kind heeft een achterstand of juist een voorsprong in een bepaald vakgebied en krijgt daarvoor een aangepast programma of eigen leerlijn (met een eigen ontwikkelingsperspectief) in de eigen groep.
Alle beslissingen worden allereerst met de ouder(s) / verzorger(s) besproken en hiervan wordt verslag gemaakt. Tevens wordt het besproken tijdens de kindbesprekingen. Uiteindelijk is de beslissing van de school (de directie) doorslaggevend.

Vaste toetstijden

Op de Burghtschool worden diverse methode onafhankelijke (CITO) toetsen afgenomen op vaste tijden. De toetskalender ziet er ongeveer als volgt uit (zie ook legenda onderaan overzicht):

Groepen 1-2
 

Groep 2

Oktober 

Cps Analyse

Groep 2

Oktober 

Cps Synthese 1             

Groep 1 en  2

Oktober 

ZIEN invullen

Groep 2

Januari 

Cito Rekenen

Groep 2

Januari 

Cito Taal

Groep 2

Mei

Cps Letterkennistoets

Groep 1

Juni

Cps Rijmen

Groep 1 en 2

April 

ZIEN ***

Groep 2

Mei / Juni 

Alleen voor de leerlingen die C, D of E scoorden in januari

Cito Rekenen / Taal

Groep 2

Mei / Juni

Alleen voor de lln die C, Dof E scoorden bij de januari toets

CPS Analyse

Groep 2

Mei / Juni 

Alleen lln die in januari een C, D of E score hebben gehaald

CPS synthese 1

 

 Groep 3-8

 

Maand

Datum

Toets

Groep

September

 

 eind augustus

TTR  (tempo toets rekenen)

4 t/m 8

Oktober

 

 begin oktober

 

SIDI-protocol *

ZIEN invullen voor alle lln ***

4 t/m 8

3 t/m 8

 

November

 begin november

Technisch leesmoment 1*

3 t/m 8

 

Januari

 half januari

 

SIDI-protocol

Pest enquêtes in ZIEN ***

LOVS** Rekenen-Wiskunde

LOVS 8 Begrijpend lezen

LOVS Spelling (incl. werkwoorden vanaf groep 7)

LOVS Studievaardigheden

 

Technisch leesmoment 2*

 3

5 t/m 8

3 t/m 8

4 t/m 8

3 t/m 8

 

8

 

3 t/m 8

 

Maart / April

 

 begin april

 

18 t/m 20 april

 

 

ZIEN invullen voor kinderen met HP okt.

 

Eindtoets basisonderwijs, Citotoets

 

3 t/m 8

 

8

Mei / Juni

 

 

eind mei, begin juni

 

 

LOVS Rekenen-Wiskunde

LOVS Begrijpend Lezen

LOVS Spelling (let op gr 7: ook ww!)

LOVS Studievaardigheden

Technisch leesmoment 3*

3 t/m 7

4 t/m 7

3 t/m 7

5 t/m 7

3 t/m 7

 
Legenda
  • * SIDI: Dit is een protocol voor signalering en diagnostisering van intelligente en (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs
  • ** LOVS: Leerling- en Onderwijsvolgsysteem. Met deze toetsen wordt naast het leerling niveau, ook het groeps- en school niveau gemeten.
  • *** ZIEN!: methode om het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m groep 8 systematisch in kaart te brengen. Het biedt zicht op zowel de sterke kanten van het sociaal-emotioneel functioneren van een kind als op de ondersteuningsbehoefte die er is zodat er een goed hulpplan gemaakt kan worden. Door op deze manier de leerlingzorg in te richten, draagt het team bij aan handelingsgericht werken. Bovendien wordt in ZIEN! aangegeven wanneer externe hulp (diagnostiek en/of behandeling) nodig lijkt.
Eindtoets in groep 8

In het laatste leerjaar volgt in januari een gesprek met de ouder(s) / verzorger(s), leerling, groepsleerkracht en coördinator bovenbouw waarin het schooladvies Voortgezet Onderwijs wordt gegeven. Hierbij kijken wij niet alleen naar kennis, maar ook naar zaken als sociale vaardigheden, werkhouding, motivatie, zelfstandigheid, aanleg en interesse. Tevens wordt het schooladvies schriftelijk medegedeeld aan de ouder(s) / verzorger(s).
Voor verdere informatie klikt u hier.

In april maken de leerlingen van groep 8 de Eindtoets (van CITO). Deze toets is het tweede onafhankelijk gegeven, naast het schoolbesluit, in de toelatingsprocedure voor het voortgezet onderwijs. De uitslag van de Cito-Eindtoets wordt ook schriftelijk gecommuniceerd aan de ouder(s) / verzorger(s). Mocht de CITO score van de eindtoets een opmerkelijke afwijking vertonen in vergelijking met het schooladvies, dan volgt er nog een gesprek tussen ouder(s) / verzorger(s) en leerkracht en Ib-er.

De volgende onderdelen komen in de CITO-toets aan de orde:

  • taal: spelling, taalgebruik, woordkennis
  • begrijpend lezen
  • rekenen: cijferen, hoofdrekenen, vraagstukjes
  • informatieverwerking, waaronder gebruik van de atlas, woordenboek, encyclopedie
  • wereldoriëntatie.

Na de Burght

Na acht leerjaren gaan de kinderen naar het Voortgezet Onderwijs. Op een informatie-avond in december/januari geven wij aan de ouders van de groepen 8 voorlichting over het mogelijk vervolgonderwijs. Wij houden ons aan de 'Kernprocedure' waarin afspraken zijn gemaakt tussen de Amsterdamse schoolbesturen van het basisonderwijs (het BBO) en het voortgezet onderwijs (het OSVO) over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs. De gemeente Amsterdam faciliteert in onder andere voorlichting over schoolkeuze en de inrichting van het elektronisch loket voor de uitwisseling van onderwijskundige informatie.