Veel gestelde vragen

Wij geven hieronder op veel gestelde vragen met betrekking tot het Leonardo-programma en de Leonardo-ouderbijdrage een antwoord. Mocht u op uw vraag geen antwoord vinden, dan kunt u altijd uw vraag e-mailen naar leonardo@obsburght.nl. U ontvangt dan binnen korte tijd een antwoord.

Staat het team van De Burght ook achter deze actie van de ouders?

Hoe is de begroting voor het huidige schooljaar precies opgebouwd?

Wie bepaalt de inhoud van het programma?

Waaruit bestaat het programma voor de klas van mijn kind?

Krijgt mijn kind uit groep 5 volgend jaar het zelfde programma als groep 6 nu?

Moeten we niet een veel groter fonds oprichten voor alle dingen die belangrijk zijn op onze school, zoals computers of een frisse gymzaal?

Ik weet misschien wel een zakelijke investeerder, maar die wil waarschijnlijk liever bijdragen aan een concreet stuk van het programma. Kan dat?

Kunnen zakelijke investeerders ergens op rekenen?

Is/zijn mijn bijdrage(n) op naam van het gezin of op naam van mijn kind(eren)?

Hoe kan ik mijn bijdrage opzeggen?

Ik ben zelf creatief. Kan ik bijdragen aan dit programma met mijn inzet, om zo de kosten te drukken?

Als ik niet in staat ben bij te dragen aan het cultuur, techniek en wetenschapsonderwijs, wordt mijn kind dan uitgesloten van deelname?

Wat doen we als we te weinig geld hebben voor het hele programma? 

Wat doen we als we te veel geld hebben voor het hele programma? 

De kosten van het programma voor cultuur, techniek en wetenschap zijn circa € 150,- per kind per jaar. Op het machtigingsformulier staat echter een bedrag van € 180,-. Hoe zit dat?

Heeft de school zelf geen geld voor onderwijs in cultuur, techniek en wetenschap?

Waarom moet ik mijn bijdrage overmaken aan een aparte stichting. Kan dat niet rechtstreeks aan de school?

Ik overweeg een lijfrenteschenking. Wat is mijn belastingvoordeel? 

Op welk rekeningnummer kan ik mijn bijdrage overmaken?

Ik heb het antwoord op mijn vraag niet gevonden. Wat doe ik nu?

 

Staat het team van De Burght ook achter deze actie van de ouders?

Ja! De directie en het team hechten er veel belang aan om dit unieke onderwijsprogramma voor cultuur, techniek en wetenschap te behouden en verder te ontwikkelen. 

Hoe is de begroting voor het huidige schooljaar precies opgebouwd?

Een overzicht van de begroting voor het Leonardo da Vinci-programma voor het huidige schooljaar vindt u in de bijlage onder deze pagina. De begroting is gemaakt onder voorbehoud van financiering.

Wie bepaalt de inhoud van het programma?

Het programma voor cultuur, techniek en wetenschap ‘Leonardo da Vinci’ is een onderwijsondersteunend programma. Dat wil zeggen dat de inhoud van de lessen -waar mogelijk- een verdieping en verrijking bieden op de reguliere stof. De inhoud van het Leonardo da Vinci-Programma wordt bepaald door de directie, in samenspraak met de cultuurcoördinatoren van de school. De leerkrachten zijn eveneens betrokken.

Waaruit bestaat het programma voor de klas van mijn kind?

Voor een deel bestaat dat programma uit jaarlijks terugkerende onderdelen. Een overzicht van het programma per groep vindt u hier.

Daarnaast worden er jaarlijks activiteiten ondernomen ter ondersteuning van het onderwijsprogramma. Deze worden geboekt in samenspraak met de leerkrachten. 
Bijvoorbeeld een museumles of een bezoek van een specialist in de klas.

Krijgt mijn kind uit groep 5 volgend jaar het zelfde programma als groep 6 nu?

Ja, dit is de opzet van ‘de doorlopende leerlijnen’ (leermethoden) in beeldende vorming, muziek en techniek. In het overzicht van het programma vindt u meer informatie hierover. Dit programma is samengesteld onder voorbehoud van financiering.

Moeten we niet een veel groter fonds oprichten voor alle dingen die belangrijk zijn op onze school, zoals computers of een frisse gymzaal?

Als we het fonds structureel groter kunnen laten worden, dan is dat mooi en dan zouden we het in de toekomst wellicht voor meer doeleinden kunnen aanwenden. Op dit moment komt uw bijdrage aan de Stichting De Burght CT&W echter uitsluitend ten goede aan het programma voor cultuur, techniek en wetenschap ‘Leonardo da Vinci’.

Zaken als ICT, huisvesting en inrichting zijn ten laste van het schoolbudget. Het afgelopen jaar en ook dit jaar investeert de school grootschalig in ICT hardware en -software. Daarbij horen ook een ICT leermethode voor de kinderen en training voor de leerkrachten. ICT blijft ook de komende jaren een van de speerpunten van het schoolplan.

Daarnaast zijn vorig jaar twee schoolgebouwen opgeknapt, inclusief het souterrain en de gymzaal. Er is een klimaatinstallatie aangelegd om de luchtkwaliteit in de school te verbeteren.

Ik weet misschien wel een zakelijke investeerder, maar die wil waarschijnlijk liever bijdragen aan een concreet stuk van het programma. Kan dat?

Wanneer u een mogelijke zakelijke investeerder kent, maar ook wanneer u zelf geïnteresseerd bent om de stichting De Burght CT&W zakelijk te ondersteunen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Jan Huizer, penningmeester van de Stichting. Hij is van harte bereid om u te informeren en te adviseren over de diverse mogelijkheden (penningmeester@stichtingdeburghtctw.nl)

Kunnen zakelijke investeerders ergens op rekenen?

Giften aan de Stichting De Burght CT&W zijn vrijwillig en verplichten de ontvanger in het geheel niet om jegens de donateur een tegenprestatie van welke aard dan ook te leveren. Dat neemt niet weg dat wij van harte bereid zijn om met u van gedachten te wisselen over de manier waarop we u tegemoet zouden kunnen komen, ook al zijn de middelen die de school hiertoe heeft vanzelfsprekend beperkt. Te denken valt aan een kunstwerk, of (een uitnodiging voor) een tentoonstelling, een reportage in een bedrijfsblad, etc.

Is/zijn mijn bijdrage(n) op naam van het gezin of op naam van mijn kind(eren)?

Uw bijdragen staan op naam van de donateur (het gezin). U doet een donatie, omdat u één (of meerdere) kinderen op school heeft. Meer informatie over de ouderbijdrage en de financiële aspecten van uw donatie vindt u op de op de pagina Leonardo-ouderbijdrage.

Hoe kan ik mijn bijdrage opzeggen?

U kunt uw automatische machtiging te allen tijde stopzetten. Bij de administratie van de school ligt een formulier ‘Stopzetting machtiging - Stichting De Burght CT&W’. Als u dit ondertekend inlevert, wordt uw betaling stopgezet.
De machtiging stopt automatisch zodra uw laatste kind van school gaat.

Ik ben zelf creatief. Kan ik bijdragen aan dit programma met mijn inzet, om zo de kosten te drukken?

Als u zelf muzikant of kunstenaar bent en kennis en ervaring heeft met cultuur-, techniek- of wetenschapseducatie in het basisonderwijs, dan kunt u wellicht een bijdrage leveren aan deze lessen. U kunt dan contact opnemen met een van de cultuurcoördinatoren van de Burghtschool via leonardo@obsburght.nl.

Als ik niet in staat ben bij te dragen aan het cultuur, techniek en wetenschapsonderwijs, wordt mijn kind dan uitgesloten van deelname?

Nee. De totale som aan ouderbijdragen bepalen de samenstelling van het programma. Dat programma wordt aangeboden aan alle leerlingen. Uw bijdrage is bovendien vrijwillig.

Wat doen we als we te weinig geld hebben voor het hele programma? 

Indien het onverhoopt niet lukt om voldoende geld bijeen te brengen, dan zullen we genoodzaakt zijn het programma bij te stellen, op inhoud en frequentie.

We streven er naar telkenjare aan het einde van een schooljaar al zekerheid te hebben over de beschikbare fondsen voor het volgende schooljaar. De diverse vakdocenten kunnen dan ook ruim van tevoren worden gecontracteerd.

Wat doen we als we te veel geld hebben voor het hele programma? 

Mocht er naar aanleiding van de huidige actie royaal worden geschonken, dan zal het overschot gereserveerd blijven voor het volgende schooljaar of kunnen er incidentele activiteiten mee worden gefinancierd.

Wanneer we structureel meer geld bijeenbrengen dan begroot, dan kunnen we het programma uitbreiden met onderdelen die het reguliere onderwijsprogramma verrijken en verdiepen. Deze extra fondsen kunnen eventueel ook worden aangewend voor andere ondersteunende middelen, zoals ICT.

De kosten van het programma voor kunst cultuur en techniek zijn circa  150,- per kind per jaar. Op het machtigingsformulier staat echter een bedrag van  180,-. Hoe zit dat?

Bij het bepalen van een richtbedrag voor de ouderbijdrage hebben we de begroting van het programma voor het huidige schooljaar als uitgangspunt genomen. Dat gaat om een bedrag van circa € 85.000,-. Op grond van ervaringscijfers zijn we ervan uitgegaan dat een deel van de ouders de ouderbijdrage niet kan of wil voldoen. Het begrote bedrag van €85.000,- is derhalve toegerekend naar circa 80% van het totale aantal leerlingen. Dit levert een richtbedrag op van €180,- per kind per jaar.

De ouderbijdrage is echter vrijwillig. Het staat u vrij om minder bij te dragen dan het richtbedrag. Maar vanzelfsprekend ook meer! In het formulier ‘Ouderbijdrage stichting De Burght CT&W’ vindt u, behalve het richtbedrag, ook de mogelijkheid zelf aan te geven welk bedrag u jaarlijks wilt bijdragen.

Heeft de school zelf geen geld voor onderwijs in cultuur, techniek en wetenschap?

Als Openbare Basisschool krijgt De Burght middelen voor extra onderwijs uit twee bronnen:
- De Rijksoverheid. De Burght ontvangt jaarlijks €10,90 per kind per jaar uit de rijksbegroting. Van dat geld betaalt de school vooral materialen voor de lessen BEVO, muziek en techniek.
- De gemeente Amsterdam. De gemeente deelt aan openbare basisscholen in Amsterdam vouchers uit. De vouchers bedragen rond €20,- per kind per jaar . Het vouchergeld wordt besteed aan het zogenaamde ‘onderwijs ondersteunende programma’, waaronder: museumbezoeken, Artis, theatervoorstellingen en specialisten in de klas. De toekomst van de voucherregeling is helaas nog onzeker.

Waarom moet ik mijn bijdrage overmaken aan een aparte stichting. Kan dat niet rechtstreeks aan de school?

Onze school maakt deel uit van de overkoepelende organisatie Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA). Door te schenken aan Stichting De Burght CT&W (een stichting met het onderwijs op De Burght als enige begunstigde) voorkomen we dat de fondsen die we bijeenbrengen moeten worden verdeeld over alle 7000 leerlingen van de OOadA. Stichting De Burght CT&W heeft bovendien de culturele ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Dankzij deze culturele ANBI-status is uw bijdrage in beginsel voor 125% fiscaal aftrekbaar.

Ik overweeg een lijfrenteschenking. Wat is mijn belastingvoordeel?

Dit kunt u voor uw eigen situatie berekenen door gebruikmaking van het vergelijkingsmodel met betrekking tot de fiscale aspecten van uw schenking. Deze vindt u als bijlage op de pagina Leonardo-ouderbijdrage.

Op welk rekeningnummer kan ik mijn bijdrage overmaken?

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL51 ABNA 047.92.03.989 ten name van Stichting De Burght CT&W. Vermeldt hierbij alstublieft naam van uw kind(eren) en de groep(en).

Ik heb het antwoord op mijn vraag niet gevonden. Wat doe ik nu?

Als uw het antwoord op uw vraag niet heeft gevonden bij de Veelgestelde Vragen, dan kunt u een mail sturen naar leonardo@obsburght.nl Vanzelfsprekend zullen wij al uw vragen als vertrouwelijk behandelen.