Schoolregels en afspraken

Voor een goede en veilige sfeer en organisatie op school zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met de kinderen. Op deze pagina vindt u een overzicht van allerlei soorten regels, afspraken en gebruiken op de Burghtschool. Het is handig ze door te lezen. Dan weet u alles over de schoolregels, klassenregels en -gebruiken, overblijfregels, wat te doen bij luizen en praktische zaken als: gymkleding, trakteren, zwemmen, fietsen parkeren bij school, mobieltjes en sieraden. Mist u iets, laat het ons dan weten.

De drie schoolregels

Elk jaar bespreken we met de kinderen de drie schoolregels die de basis vormen en waar bijna alle regels onder vallen:

 1. Wij zijn aardig voor elkaar (Iedereen is anders en dat respecteren we)
 2. Wij zijn rustig in de school
 3. Wij dragen zorg voor onze omgeving.

Deze regels hangen ook duidelijk zichtbaar in iedere klas. Aan het begin van ieder schooljaar worden in elke groep een paar klassenregels afgesproken. Deze regels worden regelmatig geëvalueerd en eventueel aangepast of bijgesteld door de kinderen uit de groep. De regels worden schriftelijk vastgelegd en aan de ouders medegedeeld en besproken tijdens de klassenavond die voor de herfstvakantie plaatsvindt. 

Bij het komen en gaan van school 

Er zijn bij het dagelijks binnengaan en verlaten van de school een aantal afspraken en gebruiken:

 • Fietsen moeten bij aankomst in de fietsenrekken tegenover de school worden geplaatst of aan de Keizersgracht eventueel aan het hek langs de stoep. Fietsen mogen niet direct tegen het schoolgebouw of op de stoep worden gezet. We attenderen op het feit dat de school niet aansprakelijk is voor beschadiging aan en diefstal van fietsen
 • Op tijd komen en bij te late binnenkomst moet een briefje worden gehaald bij de administratie (lees meer hier)
 • Jassen hangen aan de kapstok en tassen staan op de plank of hangen ook aan een haak
 • Leerkrachten geven de kinderen een hand bij binnenkomst en aan het eind van de dag bij vertrek
 • Ouders / verzorgers verlaten de school na het brengen van hun kind(eren)
 • Kleuters (groepen 1-2) worden uit de klas gehaald door ouders / verzorgers
 • Groepen 3-4 worden door ouders / verzorgers opgehaald uit de gang of van het schoolplein
 • Kinderen van de groepen 5-8 komen met hun leerkracht naar de gang of naar buiten
 • Iedereen verlaat na schooltijd zo snel mogelijk de school en blijft niet op het plein of in de school hangen.
  Uiterlijk om half 4 is het schoolplein leeg.

In de klas 

Naast de klassenregels zijn er een aantal afspraken en gebruiken in de groep. Het is handig als u deze ook kent. Ze zijn voor zover mogelijk gegroepeerd op basis van de schoolregels:

 • Omgang met elkaar
  • We laten elkaar uitpraten
  • We helpen elkaar vrienden en vriendinnen te worden
  • We steken onze vinger op als we iets willen zeggen
  • We houden wekelijks een klassenvergadering in de groepen 4-8
  • Leerkrachten worden aangesproken met voornaam op respectabele toon
 • Rust in school
  • We gebruiken binnen onze binnenstem
  • Hand opsteken betekent stil zijn / worden
  • We rennen, stoeien of voetballen niet binnen
  • Leerkrachten lopen rond tijdens het buiten spelen op alle pleinen
 • Zorg voor onze omgeving
  • Iedereen is wel eens een hulp of heeft klassendienst
  • Wij scheiden afval 
 • Praktische klassenzaken
  • Ieder kind van groep 3-5 gebruikt de dobbelsteen om aan te geven of hij/zij hulp van de leerkracht nodig heeft
  • Gebruik van alleen potloden en pennen van school, dus geen meegebrachte fineliners, enzovoort
  • Blauwe of zwarte pen alleen voor schrijven (eventueel met schrijfpotlood), dus geen andere kleur
  • Toiletbezoek om de beurt en niet tijdens instructie, eventueel met WC ketting
  • Handen wassen na toiletbezoek
  • Ruil- en verzamel ’dingen’ alleen in de pauzes
  • Speelgoed mag niet mee naar school, tenzij de leerkracht toestemming geeft
  • Kinderen mogen niet zelf kopiëren
  • Leerlingen mogen alleen printen met toestemming van de leerkracht.

Tijdens gymles

Voor de gymnastiekles gelden de volgende afspraken:

 • Rustig wachten tot de vorige groep uit de gymzaal komt
 • Gymkleren vergeten?:
  • Leen kleren
  • Pak kleren bij gevonden voorwerpen
  • Blijf in de klas bij de leerkracht.
   Lees meer over gymkleding verderop onder kopje 'Kleding leidraad'
 • Sieraden niet dragen tijdens gym vanwege de veiligheid
 • Bril in bakje leggen in gymzaal.

In de pauze, tijdens het buiten spelen en bij uitstapjes

Er zijn een aantal afspraken en gebruiken wanneer de kinderen naar buiten gaan tijdens de schooluren, voor een pauze of uitstapje: 

 • Op school
  • Lopen twee aan twee in de rij in de gang als we met de groep naar buiten gaan en de stiltewachters zorgen ervoor dat het rustig verloopt
  • Houden zo veel mogelijk rechts op de trap
  • Luisteren door de kinderen naar alle leerkrachten 
  • Spelen met alleen zachte ballen en enkel op het middenplein
  • Houden de brandtrappen vrij
  • Bakken taartjes in de zandbak, niet daarbuiten of op de buitenrand
  • Lopen rondom de zandbak en niet op het net.
 • Buiten school
  • Lopen twee aan twee in de rij op straat
  • Zijn rustig op straat, in het openbaar vervoer en op de locatie die we bezoeken
  • Wachten bij elke hoek en elke oversteek als we buiten lopen
  • Luisteren door de kinderen naar alle begeleiders  
  • Zijn aardig en beleefd.

Tijdens de tussenschoolse opvang

Alle kinderen kennen ook de regels die tijdens de overblijf tussen de middag gelden. Naast de schoolregels, klassenregels en afspraken voor als we buiten spelen of op stap gaan, zijn deze:

 • We luisteren naar de overblijfmedewerkers
 • We blijven tijdens het eten minimaal 10 minuten zitten 
 • We gaan voor of na het eten naar het toilet
 • We ruimen onze tas pas na 10 minuten of iets later op
 • We mogen alleen het digibord gebruiken (Geen You-tube) en alle computers blijven uit
 • We wachten bij elke hoek en elke oversteekplek
 • We voetballen met elkaar en met één bal
 • We stoppen met buitenspelen als er wordt geroepen of gefloten, ruimen dan op en gaan in de rij staan.

Alle overige informatie met betrekking tot de TSO vindt u op deze pagina.

Bij computer en internet gebruik

Meer en meer maken de leerlingen gebruik van educatieve software en het internet in de lessen. De volgende afspraken gelden met betrekking tot gebruik van computer en internet:

 • Kinderen mogen alleen onder toezicht in het computerlokaal (met uitzonderingen in bovenbouw)
 • Computers / beeldschermen uitzetten na gebruik, ook in het computerlokaal (inclusief stoelen aanschuiven en koptelefoon erop leggen)
 • Leerkrachten stellen zich op de hoogte van de diensten en websites die de kinderen gebruiken
 • Sites die seks, geweld, racisme en dergelijke bevatten, mogen niet worden bezocht
 • Er mag niets worden gedownload zonder toestemming van de leerkracht 
 • Installeren van software is verboden en kan niet worden gedaan
 • Tijdens de schooluren is chatten niet toegestaan
 • Tijdens de overblijf is het niet toegestaan de computer(s) te gebruiken
 • Misbruik wordt direct bij de directie en ouder(s) gemeld
 • Slechte ervaringen met chatten en dergelijke moeten direct gemeld worden. De directie neemt in zo’n geval contact op met de aanbieder van de website en doet indien nodig aangifte.

Vervolgens zijn er met betrekking tot onderstaande onderwerpen afspraken en gebruiken:

Eten en drinken dagelijks

Voor de korte ochtendpauze kunt u uw kind(eren) het volgende meegeven: een beker drinken, broodje of een stuk fruit. 
En voor de kinderen die tijdens de middagpauze op school overblijven een lunch met brood, drinken en eventueel fruit of groente.
Geen snoep of koolzuurhoudende dranken in beide gevallen..

Traktatie en uitnodiging bij verjaardag

Het is gebruikelijk dat kinderen als ze jarig zijn op school trakteren, bij voorkeur iets gezonds. Ons verzoek is geen grote hoeveelheden snoep (zeker geen kauwgom en lolly's) uit te delen. De jarige mag met maximaal twee kinderen alleen de leerkrachten in het eigen gebouw, als ook de directie en de medewerkers bij de administratie trakteren.

Wij vragen u de uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes buiten school te overhandigen. Dit om teleurstelling bij kinderen die niet worden uitgenodigd voor het feest te voorkomen.

Hoofdluis 

Ook op De Burght huizen bij tijd en wijlen hoofdluizen. School en ouders proberen dit gezamenlijk te bestrijden. Aan het begin van ieder schooljaar wordt per groep een tweetal ouders gevraagd te helpen met de controle en het naleven van het luizenprotocol. Per klas worden er afspraken gemaakt met de luizenouder over de controle momenten. Indien nodig zullen dit er meer dan één per maand zijn. 

De pluisouders controleren alle kinderen en noteren wie er luis of neten heeft. Mocht een kind één van deze hebben, dan wordt er door de leerkracht een mail of een briefje aan de ouders verzorgers gestuurd zodat zij thuis kunnen behandelen. Vervolgens worden deze kinderen na een week weer op school gecontroleerd door de pluisouder.

Op grond van de wet is het niet mogelijk kinderen met hoofdluis te weren. Dat betekent dat ook een kind niet de gehele dag thuis mag blijven vanwege de behandeling. Andere kinderen mogen niet thuis gehouden worden uit angst voor besmetting.

Wij hebben bij de GG&GD een speciaal getrainde verpleegkundige die zal worden ingeschakeld als blijkt dat de situatie niet verbetert. De verpleegkundige neemt dan ook de controle over van de school voor zo lang nodig.

U kunt via www.GGGD.nl  of op www.gezond.amsterdam.nl. alle tips lezen hoe uw kind te behandelen.

Sieraden en andere kostbaarheden

Het is over het algemeen beter om kinderen geen kostbare sieraden of andere kostbaarheden mee naar school te laten nemen. Deze gaan wel eens stuk of raken zoek. De school is hier niet aansprakelijk voor.

Kleding leidraad 

Op school is een leidraad aanwezig waarin wordt uitgelegd welke eisen de Openbare School aan kleding mag stellen (deze is opgesteld door de afdeling Onderwijs van het Stadsdeel Amsterdam-Centrum). Hierin staat welke grenzen wet- en regelgeving hieraan stelt, hoe deze voorschriften kunnen worden vastgesteld en hoe ze kunnen worden gehandhaafd. Het advies van de Commissie Gelijke Behandeling over gezichtssluiers en hoofddoeken op scholen (van 16 april 2003) is hierbij als richtlijn gebruikt.

De leerlingen mogen in de klas geen petten, mutsen en dergelijke dragen. Hoofdbedekking is toegestaan mits dit vanuit een bepaalde geloofsovertuiging gebeurt en dit vooraf met de directie besproken is.

Voor gymnastiek heeft iedereen aparte gymkleren en gymschoenen. Deze neemt het kind alleen op de gymdag mee naar school en ook weer mee naar huis. 

Mobiele telefoon, iPod, iPad, Nintendo, enzovoort

Als uw kind een mobiele telefoon (gsm) mee naar school neemt, dan moet deze uitgeschakeld zijn. Spelcomputers, MP3-spelers zijn niet toegestaan op school. Ipads en mobile telefoons alleen in overleg met de leerkracht. De school is niet aansprakelijk bij diefstal en/of verlies. Bij overtreding wordt de apparatuur ingeleverd bij de directie. Ouder van de desbetreffende leerling kan het vervolgens bij de directie ophalen.

Beeldopname in de klas / op school

Regelmatig worden er in de klas opnames gemaakt van lessituaties. De opnames worden onder andere gebruikt in het nagesprek met stagiaires / groepsleerkrachten (video-interactie), of gebruikt voor vakbladen. Daarnaast worden van heel veel verschillende activiteiten in en buiten de school foto's gemaakt. Heeft u bezwaar tegen beeldopname van uw kind, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind en de directie.

Pestgedrag

Pesten, gedefinieerd met: "het op structurele wijze toepassen van lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld", is bedreigend voor degene die het over­komt. Het specifieke van pes­ten zit dus in het be­dreigende en vooral systemati­sche karakter. Een oplossing voor dit probleem is af te spreken en consequent toe te passen dat iedereen het recht en de plicht heeft om overtredingen van de met elkaar afgesproken omgangsregels te signaleren. Daartegen duidelijk stelling te nemen en, als dat niet helpt, de hulp van de leerkracht, intern begeleider en/of directie in te roepen. En dat dit geen klikken is. 
Elke melding van pesten door een leerling, ouder / verzorger en/of anderen wordt serieus genomen en conform onderstaand stappenplan afgehandeld.

Sponsoring

Sponsoring komt steeds vaker voor in het basisonderwijs. Voor het bedrijfsleven is een school aantrekkelijk voor sponsoractiviteiten. Kinderen zijn immers een boeiende doelgroep. Maar leerlingen vormen ook een beïnvloedbare en kwetsbare groep. Leerlingen worden aan een school toevertrouwd en hebben dus recht op bescherming tegen ongewenste invloeden van buiten de school.

Van sponsoring is sprake als de sponsor een tegenprestatie verlangt, of het schoolbestuur een tegenprestatie verleent, waarmee leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd. Schenkingen vallen dus niet onder het begrip sponsoring, tenzij er een tegenprestatie voor wordt geleverd.

Ons uitgangspunt is dat het Rijk het primaire proces blijft vergoeden en dat sponsorgelden kunnen worden ingezet voor extra’s. Zo mag het uitvoeren van de wettelijk omschreven kernactiviteiten niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Schoolverzekering

Alle leerlingen zijn via de school verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen. De verzekering geldt van een half uur vóór tot een half uur ná schooltijd. De verzekeringsmaatschappij vergoedt kosten die uit een ongeval voortvloeien en die niet door het ziekenfonds of de particuliere ziekteverzekering worden gedekt. Schade aan anderen toegebracht, of door anderen veroorzaakt, valt hier niet onder. Een gebroken bril of een zoekgeraakte jas wordt niet vergoed. Wij raden ouders/verzorgers aan zelf een W.A.-verzekering af te sluiten.

De school is niet aansprakelijk en niet verzekerd voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van kinderen.