Vakantie en verlof

De vakanties worden bovenschools vastgesteld. In de loop van het jaar zijn er ook een aantal vrije dagen voor alle groepen in verband met studiedagen van het gehele team. Daarnaast hebben de kleutergroepen extra vrije dagen vanwege geringer aantal wettelijk vastgestelde lesuren dan de andere groepen. Hierover leest u meer op de pagina met schooltijden.
Op deze dagen verzorgt S.E. Dag opvang voor de kinderen op school, met dezelfde schooltijden. Meer hierover is te vinden op www.sedag.nl

Alle data met betrekking tot vakanties en vrije dagen vindt u ook in de jaarkalender op deze site.


Vakanties en vrije dagen 2020-2021, klik hier

Aanvraag vakantieverlof

Dit moet minimaal 2 maanden van tevoren worden aangevraagd door middel van Aanvraagformulier vakantieverlof (LPW art. 11f).  Deze aanvraag moet vergezeld gaan van een bewijs van de werkgever, dat u de vakantie niet op een ander moment in het schooljaar kunt opnemen. Verlof voor méér dan 10 dagen moet rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar worden aangevraagd. Hiervoor kunt u een verlofformulier halen bij de administratie.

Meer informatie over de leerplicht van uw kind en verlofregelingen vindt u op de website van de gemeente Amsterdam: Leerplicht.

Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden

In een aantal bijzondere gevallen kunt u voor uw kind verlof vragen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het bijwonen van een huwelijk, een begrafenis van een familielid, kerkelijke of geloofs- of levensbeschouwelijke verplichtingen. Verlof moet altijd ruim van tevoren worden aangevraagd door middel van invulling van het Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden (LPW art. 11g).