Aanmelding en inschrijving

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder(s) goed weet voor welke school u kiest.

Veel informatie over openbare basisschool De Burght vindt u op onze website en drie keer per jaar organiseren wij ook een informatieochtend. Dit is voor iedere nieuwe ouder de gelegenheid om vragen te stellen en de sfeer te proeven
(Let op! Wij houden daarnaast geen extra rondleidingen, dus schrijf onderstaande data vast in uw agenda!).

In het schooljaar 2017-2018 vinden deze bijeenkomsten plaats op:

  • woensdag 10 oktober 2018: 9.30 - 11.00 uur
  • woensdag 13 februari 2019: 9.30 - 11.00 uur
  • woensdag 15 mei 2019: 9.30 - 11.00 uur

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt. Aanmelden voor de basisschool: Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid.U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.
Zie data informatiebijeenkomsten hierboven. Heeft u hiervoor interesse? U kunt zich hiervoor aanmelden bij burght@obsburght.nl

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

Aanmelden van uw kind op onze school 
Wat moet u doen?
Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.
* Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
* Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
* Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen zijn.
* Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
* Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
* Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.
* Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Dit geldt in de volgende situaties:
1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
2. uw kind zit op een IKC;
3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Aanmeldformulier kwijt?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:
* kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2015: donderdag 1 november 2018
* kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2015: woensdag 6   maart 2019
* kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2016: woensdag 5 juni  juni 2019
* kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2016: vrijdag 1 november 2019

Een plaats op de basisschool
Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd verricht. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur.
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.
Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.

Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:
1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie).
2. a. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool die bij de school is aangesloten (Herenmarkt, Het Boompje, KDV Westerdok) én heeft de school als voorrangsschool;
2. b. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Inschrijven
Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

Aanmelding (Verzoek tot inschrijving) en inschrijving (Plaatsing) voor zij-instromers (kinderen ouder dan 4 jaar)

U kunt voor uw kind (indien ouder dan 4 jaar) een verzoek tot inschrijving doen door middel van dit aanmeldingsformulier.

 link naar google-map: http://goo.gl/maps/0esj

Beoordeling, toelating & weigering zij-instromers en kinderen met een beperking
Wij beoordelen ieder van deze aanmeldingen apart. In een aanmeldingsgesprek laten we ons zoveel mogelijk door de ouders informeren over de mogelijkheden en vooral ook de onderwijsvraag van het kind. Ook winnen we informatie in bij de school waarvan het kind afkomstig is. Bij de beoordeling van de aanmelding wegen we zowel de belangen van het kind als die van de ouders en de school af. De volgende vragen spelen hierbij een rol:

  • Grootte van de groep waar het kind in komt (onderbouw max 30 lln, gr 3-8 max 28)
  • Aantal zorgleerlingen in de groep
  • Mogelijkheden van extra ondersteuning en de individuele begeleiding
  • Omvang en aard van eventuele ambulante begeleiding
  • Deskundigheid en inzet van leerkrachten
  • Aanwezigheid van een remedial teacher
  • Afstand en vervoer en mogelijkheden voor technische aanpassingen van school en klaslokaal. 

Aan de hand van een reeks onderwijskundige vragen wordt bekeken of de Burghtschool het aangemelde kind de noodzakelijke zorg kan bieden. Kern van het gesprek is het belang (de leerbaarheid) van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen.

Wanneer wij uiteindelijk tot de conclusie komen dat wij voldoende antwoord kunnen bieden op de vragen van het kind en ouders, maken we afspraken met de ouders. Hierin volgen wij de Wet op Passend Onderwijs, die met ingang van schooljaar 2014 van kracht is geworden.

Bij toelating gaan wij ervan uit dat de leerling de gehele basisschoolperiode bij ons zal doorlopen. Wel bekijken we regelmatig samen met ouders, leerkrachten en eventueel externen of we in de onderwijsbehoefte van de leerling kunnen blijven voorzien. Meer hierover leest u in  de brochure van Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA) over Passend Onderwijs, in de bijlage onderaan deze pagina.

Mocht u toch nog vragen hebben over toelating op de Burght kunt u bellen/ mailen met onze administratie 020-6246947of burght@obsburght.nl. Voor specifieke vragen: marjangietermans@obsburght.nl