Leonardo-ouderbijdrage

Het Leonardo da Vinci-programma voor cultuur, techniek en wetenschap op De Burght is uniek, kwalitatief hoogstaand en erg uitgebreid. Leonardo is in samenwerking met ouders in het leven geroepen om deze belangrijke onderdelen van het lesprogramma te waarborgen. Leonardo wordt vooral gefinancierd door ouders.

De Leonardo-ouderbijdrage 2016-2017 is vastgesteld op  € 15,- per kind, per maand.

U vindt op deze pagina de diverse aspecten van de ouderbijdrage ten behoeve van Leonardo, zoals: de aard en hoogte, de aanwending en de verschillende manieren van schenken, inclusief de fiscale aspecten[1].

Aard en hoogte van de ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor het Leonardo-programma voor cultuur, techniek en wetenschap is een vrijwillige bijdrage. Navraag onder ouders leert dat het geboden cultuur-, techniek- en wetenschapsonderwijs zeer wordt gewaardeerd. Ouders van De Burght hechten aan continuïteit van dit programma en zijn bereid een financiële bijdrage te leveren waar nodig. De bijdrage per kind komt uit op een richtbedrag van € 180,- per kind, per schooljaar (15 euro per maand). 

Uiteraard wordt u allen van harte uitgenodigd gul te geven en het liefst meer te schenken dan het richtbedrag van € 180. Aangezien het Leonardo da Vinci-programma (formeel: Stichting De Burght CT&W) de culturele ANBI-status heeft, is een fiscale aftrek mogelijk van 125% van uw bijdrage. Of uw gift fiscaal aftrekbaar is hangt af van een aantal voorwaarden (zie hierna). Is dat het geval dan wordt uw bijdrage feitelijk verlaagd door de belastingteruggaaf. Het bedrag van de belastingteruggaaf kunt u natuurlijk ook schenken. Per saldo betaalt u dan nog steeds exact het bedrag dat u van plan was bij te dragen. Met behulp van het vergelijkingsmodel kunt u deze berekening maken (ga naar de bijlage 'Vergelijking schenken voor Leonardo da Vinci-programma' onderaan deze pagina).

Aanwending van de ouderbijdragen

Uw ouderbijdrage wordt uitsluitend aangewend voor het programma voor cultuur, techniek en wetenschap ‘Leonardo da Vinci’ op De Burght. De begroting van het huidige schooljaar treft u als bijlage aan het einde van deze pagina aan. 

Schenken in privé

Er zijn twee soorten – van de inkomstenbelasting aftrekbare – giften, te weten:

1. Geheel in aftrek te brengen giften: de periodieke schenking

De periodieke schenking is voor de volle 125% aftrekbaar, doch dat kan alleen onder de volgende voorwaarden:

 • D­­e gift is gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting De Burght CT&W heeft deze ANBI-status en kwalificeert tevens als culturele instelling op grond waarvan een aftrek van 125% is toegestaan;
 • U dient de gift vast te leggen in een notariële akte. We hebben een notaris bereid gevonden de notariële akte voor u zo makkelijk mogelijk en zonder kosten voor te bereiden en te laten passeren;
 • De gift dient te worden gedaan in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij het overlijden;                
 • U dient de gift minimaal vijf jaar achter elkaar te doen;
 • Met schriftelijke stukken dient u aan te tonen dat u de gift daadwerkelijk hebt gedaan, bijvoorbeeld aan de hand van bankafschriften;
 • Uw gift is een vrijwillige bijdrage en verplicht Stichting De Burght CT&W in het geheel niet om jegens u een prestatie van welke aard dan ook te leveren.

  Indien u voor de periodieke gift kiest dan zullen wij u de documenten doen toekomen waarmee de notariële akte kan worden voorbereid.

2. Voorwaardelijk in aftrek te brengen giften: de gewone gift

De gewone gift mag u onder de volgende voorwaarden aftrekken:

 • De gift dient gedaan te zijn aan een ANBI. Stichting De Burght CT&W heeft deze status;
 • U dient met schriftelijke stukken aan te tonen dat u de gift daadwerkelijk hebt gedaan, bijvoorbeeld aan de hand van bankafschriften;
 • Gewone giften zijn vaak niet of slechts gedeeltelijk aftrekbaar. De aftrekbaarheid van de gift hangt samen met de hoogte van uw inkomen. Hierbij geldt: hoe hoger het inkomen des te hoger de drempel.
  Let op: ook hier geldt dat de gift voor 125% in aanmerking mag worden genomen;
 • Fiscaal voordeel bij eenmalige giften is er wanneer men tussen de 1% tot ten hoogste 10% van het zogeheten verzamelinkomen[2] schenkt met een minimum bedrag van € 60. Een voorbeeld: bij een verzamelinkomen van € 25.000 is de drempel € 250 en € 2.500 het maximum aftrekbare bedrag. Indien u € 1.000 schenkt dan is het aftrekbare bedrag € 1.000, zijnde € 1.250 minus het drempelbedrag van € 250. Het is van belang u te realiseren dat het gaat om het totaalbedrag van uw giften in een jaar en dus niet alleen uw gift aan stichting De Burght CT&W;
 • Uw gift is een vrijwillige bijdrage en verplicht de stichting De Burght CT&W in het geheel niet om jegens u een prestatie van welke aard dan ook te leveren.

Schenken vanuit uw onderneming

Bedrijven kunnen ook schenken. Voor entiteiten die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting is de gift aan stichting De Burght CT&W in beginsel voor 125% aftrekbaar, aangezien de stichting de culturele ANBI-status heeft.

Indien u directeur-grootaandeelhouder bent van een vennootschap, dient u zich er van te vergewissen dat de gift niet als een privé-uitgave kan worden gekwalificeerd. In dat geval is de gift niet aftrekbaar van de vennootschapsbelasting, maar valt u onder de regels van de inkomstenbelasting. In geval van twijfel raden wij u ten stelligste aan uw belastingadviseur te raadplegen. 

Belastingvoordeel uitrekenen

Met het vergelijkingsmodel (bijlage onderaan deze pagina) kunt u het eventuele belastingvoordeel van uw bijdrage uitrekenen. Tevens kunt u daar de vergelijking maken tussen een ‘periodieke gift’ en de ‘gewone gift’.

Ouderbijdrage aan Stichting De Burght CT&W

U kunt uw bijdrage en de wijze waarop u deze wilt doen invullen op het Leonardo-ouderbijdrage formulier. Op dit formulier staat Stichting De Burght CT&W als begunstigde. Deze stichting wordt beheerd door een bestuur bestaande uit ouders en heeft als doelstelling de bevordering van de kwaliteit van het onderwijs op De Burght, alsmede het welzijn van de leerlingen en de leerkrachten met betrekking tot het onderwijs op De Burght. Zo lopen we niet het risico dat de bijeengebrachte gelden moeten worden verdeeld over de ruim 7000 leerlingen van de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (de overkoepelende organisatie waar O.B.S. De Burght deel van uitmaakt).

Heeft u nog vragen?

Als u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen heeft, kijk dan voor uitgebreide informatie over het Leonardo da Vinci-Programma hier of bij de antwoorden op veel gestelde vragen. Of stuur een e-mail naar leonardo@obsburght.nl.

“Van kennis raakt de geest nooit uitgeput.”  ~ Leonardo da Vinci

 


[1]Ten aanzien van de fiscale aspecten maken we de kanttekening dat het een algemene beschrijving betreft. De gevolgen kunnen afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden hiervan afwijken. Bij twijfel raden wij u aan uw belastingadviseur te raadplegen.

[2] Het verzamelinkomen is het gezamenlijke bedrag van:
- het inkomen uit werk en woning (exclusief verliesverrekening) (box 1-inkomen);
- het inkomen uit aanmerkelijk belang (exclusief verliesverrekening) (box 2-inkomen); en
- het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3-inkomen)