Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het van groot belang dat de ouders van onze leerlingen De Burght ook zien als hun school. Het gaat hierbij naast de betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw eigen kind(eren) ook om het meehelpen met, meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken. Sommige ouders doen incidenteel mee, anderen hebben wat structurelere inbreng.

U kunt dus op diverse manieren actief betrokken zijn bij de school:

 • Gesprekken en informatie-avonden: voortgangs- en rapportgesprekken, klassenavonden, algemene ouderavond, Leonardo-avond
 • Hulp in de klassen en schoolbreed: bij uitstapjes, feesten, schoolreizen, schooltuinen, sport, aankleding school, onderhoud tuin en plein en andere activiteiten
 • Organisatie: schoolevenementen als feesten, speciale projecten en dergelijke
 • Participatie: in bestuur of werkgroep onderwijsinhoudelijke zaken
 • En verder ...

De school heeft uiteraard een Medezeggenschapsraad. Nieuws van hen vindt u op de MR-pagina.
Nieuws van de Oudervereniging vindt u hier.

Mocht u vragen hebben, mail dan naar burght@obsburght.nl of rechtstreeks naar de desbetreffende geleding of persoon.

De BurghtLink is de 'online community' waar ouders en verzorgers van kinderen van de Burghtschool gemakkelijker met elkaar in contact kunnen komen. Meer hierover leest u hier.

Gesprekken en informatie-avonden

U wordt via de groepsleerkracht uitgenodigd voor de 10-minuten voortgangs- en rapportgesprekken, als ook voor de klassenavonden per groep. Uitnodigingen voor de algemene ouderavond (o.a. over het beleid van de school) en andere bijeenkomsten voor ouders, verschijnen via diverse communicatie-kanalen. Alle data zijn ook te vinden op de jaarkalender op deze site.

Hulp in de klassen en schoolbreed

In alle groepen helpen ouders bij een groot aantal activiteiten. Zoals het maken van uitstapjes naar musea, (muziek)theater, openbare bibliotheek, dierentuin of de schooltuin voor de groepen 6-7.
Veel ouderhulp is er ook bij sport- en speldagen (in of buiten de school) en de afscheidsvoorstelling van groepen 8.
Elke klas heeft een klassenouder en een pluisouder (luizen). Deze worden aan het begin van het jaar op de klassenavond van de groep benoemd.

Schoolbreed helpen ouders ook met versieren en activiteiten rondom de feestdagen, of het onderhoud van het plein en de tuin dat de oudervereniging regelt.

Bij literatuur activiteiten is er eveneens hulp van ouders:

 • Bibliotheek: twee middagen per week verzorgen ouders de boekuitleen.
 • Kinderboekenweek: ouders helpen bij boekverkoop en andere activiteiten in deze week.
 • Voorleesontbijt en –dagen: ouders, als ook auteurs en bekende Nederlanders lezen iedere ochtend voor.

Meestal worden oproepen via e-mail verstuurd. Soms kunt u voor dit soort zaken intekenen op een lijst bij de klas.

Organisatie van schoolevenementen

De oudervereniging (OV) is zeer actief in het (helpen) organiseren van feesten. Bij het Sinterklaasfeest speelt zij een belangrijke rol achter de schermen. Tijdens het kerstdiner voor de kinderen verzorgt de OV de kerstborrel met eten voor ouders. Samen met de zomerfeestcommissie organiseert zij het zomerfeest aan het eind van het schooljaar. Hierbij helpen ook altijd veel andere ouders.

Neem contact op met de oudervereniging als u actief wilt zijn op dit gebied. Over hun andere activiteiten en contactgegevens vindt u hier informatie.

Participatie in bestuur en werkgroepen

Ouders vervullen belangrijke bestuurlijke taken in de: 

 • Medezeggenschapsraad (MR) die gaat over beleidszaken. Eens per jaar is er een vacature voor een ouder. Op de MR pagina kunt u lezen wat de MR doet en waarover zij vergadert.
 • Oudervereniging organiseert en ondersteunt veel extra activiteiten en int een aantal financiële ouderbijdragen. Zij hebben een eigen OV pagina waar alle informatie is te vinden over de activiteiten en werkzaamheden van de OV.
 • Stichting De Burght CT&W ondersteunt het Cultuur, Techniek en Wetenschap onderwijs waarvoor zij de financiële ouderbijdragen werven en de financieën ten behoeve van het Leonardo da Vinci-programma beheren.

Werkgroepen:

Incidenteel adviseren ouders met bijzondere expertise de school op deelgebieden van het onderwijs.  Zo zijn  ouders betrokken bij  het Cultuur, Techniek en Wetenschapsonderwijs en het wel of niet invoeren van het continurooster.
Ook op ICT gebied zijn er ouders betrokken bij de ontwikkelingen op school en werken ze samen met de ICT werkgroep. 

In de werkgroep Tussenschoolse Opvang (TSO) zitten ouders, leerkrachten en overblijfmedewerkers samen met de TSO coördinator.

En verder …

Onderwijsondersteunende hulp wordt soms van ouders gevraagd. Dit is dan in of buiten de klas, met één of meerdere leerlingen, om bijvoorbeeld extra leesoefeningen te doen, te werken met de computer of naar de bibliotheek te gaan.

Educatieve samenwerking: U kunt uw kind thuis ook helpen door regelmatig naar de lesstof te vragen of die samen van de website te halen en te oefenen akls dat nodig is (zie onderwijs). Zo werken school en thuis aan een gezamelijk onderwijsdoel.

Bijzondere schoolprojecten
Als de Burghtschool een bijzonder project organiseert raken daar vaak ouders en verzorgers bij betrokken. Er zijn veel ouders met speciale expertise en organisatietalent. 

Mocht u zin hebben op één van deze terreinen te helpen, laat het ons dan weten via hulp@obsburght.nl. Of maak uw kennis en vaardigheden bekend via Burghtlink, de 'online community' waar ouders / verzorgers en het team van school elkaar eenvoudig kunnen vinden.

Vacatures worden via de nieuwsbrief of via e-mail bekend gemaakt.