Oudervereniging

Waarom een oudervereniging op De Burght?

De Oudervereniging Openbare Basisschool de Burght (OV) is er om de betrokkenheid bij de school te bevorderen en een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school.
Zij behartigt de belangen van de ouders en de kinderen bij de directie / het management team (MT), het team van leerkrachten, de medezeggenschapsraad, het schoolbestuur en andere instanties en bevordert zo de openheid en het welzijn op school. Anders dan de medezeggenschapsraad, die zich voornamelijk bezighoudt met beleidszaken, besteedt OV haar tijd en aandacht aan het bedenken, ondersteunen, organiseren en financieren van leuke, feestelijke en creatieve activiteiten en projecten op school. Zo werkt de OV mee aan een plezierig schoolklimaat. 

Wat doet de oudervereniging?

 • De oudervereniging ondersteunt, organiseert en/of coördineert allerlei activiteiten in nauwe samenwerking met de leerkrachten.
 • Zij zorgt voor de financiële middelen en geeft voorlichting aan ouders of wijst hen de weg binnen school.
 • Daarnaast biedt de oudervereniging het schoolteam hulp bij de vervulling van haar taak en staat zij de schoolleiding en de medezeggenschapsraad met raad en daad bij.
 • Minstens eén keer per jaar (bij voorkeur aan begin van het schooljaar) komt de oudervereniging op hun initiatief bijeen met alle klassenouders om iedereen te leren kennen, ideeën uit te wisselen, te evalueren en meer betrokkenheid van ouders te verkrijgen.
 • Tussen herfst en kerst organiseert de oudervereniging de Algemene Ouderavond waarop naast de OV ook de schooldirectie, de medezeggenschapsraad en het Leonardo bestuur (Stichting De Burght CT&W) hun plannen voor het jaar presenteren.

Onze activiteiten

 • De oudervereniging helpt met het organiseren van onder andere de Sinterklaasfestiviteiten, de viering van Kerst en het Zomerfeest.
 • Het afscheid van de groepen 8 met een voorstelling, wordt elk jaar door de oudervereniging bekostigd.
 • De vereniging is betrokken bij het cultuur, techniek & wetenschapsonderwijs.
 • Het regelen van de inning en betaling nota’s van de door de school georganiseerde schoolreizen voor de verschillende klassen.
 • De oudervereniging stelt jaarlijks een budget ter beschikking aan de schoolbibliotheek voor de aanschaf van nieuwe boeken en andere informatiebronnen en voor leuke activiteiten in het kader van de Kinderboekenweek.
 • Ook ondersteunt de OV de school met het onderhoud van het schoolplein (zowel met hulp als financieel), de sportdagen en andere initiatieven.

Ouderbijdrage

Scholen mogen financiële bijdragen vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals aanvullende lessen, lesmateriaal, festiviteiten of een schoolreis. Deze behoren niet tot het reguliere schoolprogramma en/of -budget en worden dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betaald.

De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit 2 delen:

 • Een algemene bijdrage (€50,- per kind per jaar) voor het bekostigen van de bovengenoemde activiteiten
 • Een bijdrage voor het door de school georganiseerde schoolreisje (alle groepen) en de schaatslessen (groepen 5 en 6). Het bedrag voor de schoolreis en schaatslessen wordt jaarlijks door de school vastgesteld en varieert naar gelang de duur van de schoolreis per groep tussen de €35 en €100.

Om de ouderbijdrage zo efficiënt mogelijk te innen (qua tijd en moeite), maakt de Oudervereniging gebruik van Schoolkassa. U ontvangt automatisch een mail van dit incassosysteem wanneer uw kind op de Burght is gestart.

Schoolkassa

Dit online betalingssysteem automatiseert (via Ideal) het innen, herinneren en verwerken van onder andere de ouderbijdrage bij de Burght. Het is AVG-proof, gebruikersvriendelijk en bovenal een communicatieproces. Schoolkassa biedt de mogelijkheid om de ouderbijdrage in één klik te betalen, maar u kunt er ook voor kiezen om in termijnen te betalen en Schoolkassa voorziet ook in de mogelijkheid tot extra doneren. Mocht u de bijdrage op voorhand willen splitsen met een andere ouder, dan kunt u hiertoe twee aparte links krijgen van onze penningmeester. Ook blijft het mogelijk indien u daarvoor een reden heeft een geheel andere betaalwijze te gebruiken dan Schoolkassa. Te allen tijde kunt u over bovenstaande mailen naar penningmeesterov@obsburght.nl (Sandrine Goldie) en daarop zal zij contact met u opnemen.

Een onafhankelijke kascommissie controleert de besteding van de betaalde ouderbijdragen en brengt daarover verslag uit. Dit wordt samen met de jaarrekening van de OV gepresenteerd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering en daarna geplaatst op de website.

Bestuur van de oudervereniging

Het formele bestuur bestaat momenteel uit: Marle Brouwer (voorzitter), Sandrine Goldie (penningmeester) en Jane Tijzelaar (secretaris).

Lid worden van de oudervereniging.

De OV kan niet zonder leden. Daarom wordt u automatisch lid wanneer uw kind op de Burght zit.

Uw ervaringen verneemt de OV graag. Heeft u naar aanleiding daarvan vragen/suggesties of wilt u (nog) meer doen? Laat het dan weten via de voorzitter: voorzitterov@obsburght.nl

De overige actieve leden van de OV zijn: Jessica de Haas, Cynthia Liauw, Alwin Merckelbach en Joep Wensveen. 

Vergaderingen van de oudervereniging

Eenmaal per twee maanden is er een bestuursvergadering, deze is openbaar en de bijeenkomsten staan in de jaarkalender op de site van de Burght.  Alle ouders zijn hierbij meer dan welkom en u kunt ze eenmalig of naar believen bijwonen! Indien u de notulen van recente vergaderingen wilt inzien, kunt u een mail sturen naar de voorzitter (voorzitterov@obsburght.nl)