Oudervereniging

Waarom een oudervereniging op De Burght?

De Oudervereniging Openbare Basisschool de Burght (OV) is er om de betrokkenheid bij de school te bevorderen en een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school.
Anders dan de medezeggenschapsraad, die zich voornamelijk bezighoudt met beleidszaken, besteedt OV haar tijd en aandacht aan het bedenken, ondersteunen, organiseren en financieren van leuke, feestelijke en creatieve activiteiten en projecten op school. Zo werkt de OV mee aan een plezierig schoolklimaat. 

Wat doet de oudervereniging?

De OV organiseert allerlei activiteiten in nauwe samenwerking met de leerkrachten. Zij zorgt voor de financiële middelen en geeft voorlichting aan ouders. Daarnaast biedt de OV het schoolteam hulp bij de vervulling van haar taak en staat zij de schoolleiding en de medezeggenschapsraad met raad en daad bij.

Jaarlijks organiseert de OV:

  • een klassenouderavond waar de klassenouders elkaar kunnen leren kennen en ideeën kunnen uitwisselen
  • in het najaar haar algemene ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar en haar plannen ontvouwt voor het komende schooljaar
  • samen met de school de OV het Sinterklaas-, het Kerst- en het zomerfeest.

En op financieel gebied

  • bekostigt de OV de musical van de groepen 8
  • regelt de inning en betaling nota’s van de door de school georganiseerde schoolreizen voor de verschillende klassen
  • stelt de OV jaarlijks een budget ter beschikking aan de schoolbibliotheek voor nieuwe boeken, andere informatiebronnen en voor activiteiten in het kader van de kinderboekenweek
  • ondersteunt de OV de school met de onderhoud van het schoolplein (zowel met hulp als financieel), de sportdagen en andere initiatieven.

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit 2 delen:

  • Een algemene bijdrage (€50,- per kind per jaar) voor het bekostigen van de bovengenoemde activiteiten
  • Een bijdrage voor het door de school georganiseerde schoolreisje (alle groepen) en de schaatslessen (groepen 5 en 6). Het bedrag voor de schoolreis en schaatslessen wordt jaarlijks door de school vastgesteld en varieert naar gelang de duur van de schoolreis per groep tussen de € 35 en € 100.

Om de ouderbijdrage zo efficiënt mogelijk te innen, maken we gebruik van Schoolkassa. U ontvangt hierover een mail wanneer het systeem draait en uw kind op school zit.Heeft u vragen hierover, mail:  penningmeesterOV@obsburght.nl
Een onafhankelijke kascommissie controleert de besteding van de betaalde ouderbijdragen en brengt daarover verslag uit. Dit wordt samen met de jaarrekening van de OV gepresenteerd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering en daarna geplaatst op de website.
Met vragen over de ouderbijdrage, kunt u terecht bij: penningmeesterOV@obsburght.nl

Bestuur van de oudervereniging.

Het formele bestuur bestaat momenteel uit: Marle Brouwer (voorzitter), Sandrine Francon (penningmeester) en Saskia Ehnreich (secretaris).

Hier vindt u de 'Wie is Wie' van het bestuur.

Vergaderingen van de oudervereniging.

Eenmaal per maand is er een bestuursvergadering, deze is openbaar en de bijeenkomsten staan in de jaarkalender op deze site. De notulen van deze vergaderingen zijn te vinden op deze pagina.
De algemene ledenvergadering vindt jaarlijks in het najaar plaats.

Onderaan deze pagina vindt u de notulen van onze vergaderingen.

Lid worden van de oudervereniging.

De OV kan niet zonder leden. Daarom wordt u automatisch lid wanneer uw kind op de Burght zit. Wilt u meer doen? Laat dan dan weten via oudervereniging@obsburght.nl

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar oudervereniging@obsburght.nl