Oudervereniging

Waarom een oudervereniging op De Burght?

De Oudervereniging Openbare Basisschool de Burght (OV) is er om de betrokkenheid bij de school te bevorderen en een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school.
Anders dan de medezeggenschapsraad, die zich voornamelijk bezighoudt met beleidszaken, besteedt OV haar tijd en aandacht aan het bedenken, ondersteunen, organiseren en financieren van leuke, feestelijke en creatieve activiteiten en projecten op school. Zo werkt de OV mee aan een plezierig schoolklimaat. 

Wat doet de oudervereniging?

De OV organiseert allerlei activiteiten in nauwe samenwerking met de leerkrachten. Zij zorgt voor de financiële middelen en geeft voorlichting aan ouders. Daarnaast biedt de OV het schoolteam hulp bij de vervulling van haar taak en staat zij de schoolleiding en de medezeggenschapsraad met raad en daad bij.

Jaarlijks organiseert de OV:

  • een klassenouderavond waar de klassenouders elkaar kunnen leren kennen en ideeën kunnen uitwisselen
  • in het najaar haar algemene ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar en haar plannen ontvouwt voor het komende schooljaar
  • samen met de school de OV het Sinterklaas-, het Kerst- en het zomerfeest.

En op financieel gebied

  • bekostigt de OV de musical van de groepen 8
  • regelt de inning en betaling nota’s van de door de school georganiseerde schoolreizen voor de verschillende klassen
  • stelt de OV jaarlijks een budget ter beschikking aan de schoolbibliotheek voor nieuwe boeken, andere informatiebronnen en voor activiteiten in het kader van de kinderboekenweek
  • ondersteunt de OV de school met de onderhoud van het schoolplein (zowel met hulp als financieel), de sportdagen en andere initiatieven.

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit 2 delen:

  • Een algemene bijdrage (€50,- per kind per jaar) voor het bekostigen van de bovengenoemde activiteiten
  • Een bijdrage voor het door de school georganiseerde schoolreisje (alle groepen) en de schaatslessen (groepen 5-7). Het bedrag voor de schoolreis en schaatslessen wordt jaarlijks door de school vastgesteld en varieert naar gelang de duur van de schoolreis per groep tussen de € 30 en € 120.

Om de ouderbijdrage zo efficiënt mogelijk te innen, maken we gebruik van de automatische incasso. Wij stellen het op prijs als u ons, voor de duur dat uw kind op school zit, een machtiging kunt geven. Ouders/verzorgers die deze nog niet hebben ingevuld, kunnen het formulier en de toelichting daarop hier downloaden. Het ingevulde formulier kan bij de administratie van de school worden afgegeven of als scan worden gemaild naar: penningmeesterOV@obsburght.nl

Een onafhankelijke kascommissie controleert de besteding van de betaalde ouderbijdragen en brengt daarover verslag uit. Dit wordt samen met de jaarrekening van de OV gepresenteerd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering en daarna geplaatst op de website.

Met vragen over de ouderbijdrage, kunt u terecht bij: penningmeesterOV@obsburght.nl

Bestuur van de oudervereniging.

Het formele bestuur bestaat momenteel uit: Esmeralda Smet (voorzitter), Sandrine Francon (penningmeester) en Saskia Ehnreich (secretaris).
Overige leden van de OV zijn Marieke Smulders, Kyra Schiffers, Joep Wensveen, Jennifer Benn, Isabel Butzelaar, Femke Hulshof, Claire Brouwer (versiercie), Marjan Kuyten (versiercie) .
Hier vindt u de 'Wie is Wie' van het bestuur.

Vergaderingen van de oudervereniging.

Eenmaal per maand is er een bestuursvergadering, deze is openbaar en de bijeenkomsten staan in de jaarkalender op deze site. De notulen van deze vergaderingen zijn te vinden op deze pagina.
De algemene ledenvergadering vindt jaarlijks in het najaar plaats.

Onderaan deze pagina vindt u de notulen van onze vergaderingen.

Lid worden van de oudervereniging.

De OV kan niet zonder leden. Via het lidmaatschap kunnen ouders/verzorgers mede bepalen hoe het geld dat zij bijeenbrengen wordt besteed, wat het beleid van de vereniging zal zijn en wie er in het bestuur van de vereniging komt. Hoe meer leden de vereniging telt, des te meer invloed zij kan uitoefenen op het beleid van de school.
Het lidmaatschap is kosteloos. Lid worden kan via het webformulier.

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: vraagbaakOV@obsburght.nl.