Gescheiden ouders

Wij streven ernaar en hopen dat beide ouders altijd goed geïnformeerd zijn over het welzijn van hun kind(eren) op onze school. Wanneer ouders van leerlingen niet meer bijelkaar wonen en niet meer met elkaar in gesprek zijn, hanteren wij speciale richtlijnen voor de communicatie over de kinderen met hen beiden. Om er zo voor te zorgen dat deze communicatie goed verloopt. 

Protocol informatievoorziening gescheiden ouders

De school hanteert onderstaande richtlijnen om beide ouders met een eenduidig en duidelijk beleid te benaderen en te behandelen:

 • Leerkracht meldt ogenblikkelijk bij de directie als hij/zij weet dat ouders met elkaar en omtrent hun kind(eren) een conflict hebben.
 • Afspraak met beide ouders (gezamenlijk of apart) wordt op verzoek van de school gemaakt om de situatie te kunnen beoordelen en het schoolbeleid toe te lichten.
 • Gesprek wordt gevoerd met de groepsleerkracht, samen met een directielid en/of intern begeleider. 
 • Verslag van gesprek (inclusief afspraken) wordt door de leerkracht gemaakt en aan beide ouders gegeven en opgeslagen in het dossier van het kind / de kinderen.
 • Gegevens die ouders hebben verstrekt bij de inschrijving conform de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA), zijn voor de school bepalend. Wettelijk blijven in geval van een conflict beide ouders verantwoordelijk voor hun kind(-eren) totdat door de rechter (of in afspraak met beider advocaten) een uitspraak is gedaan over de toekenning van het ouderlijk gezag en/of een eventueel straatverbod voor één van beide ouders. 
 • School is geen partij in geval van een conflict.
 • Beide ouders hebben recht om geïnformeerd te worden over de ontwikkeling (resultaten) van hun kind(eren) (zie ook punt 2. hier onder). Dit betreft uitsluitend informatie over de schoolse situatie. Er wordt geen enkele informatie over privé-omstandigheden van één van beide ouders door school verstrekt. Bij deze gesprekken met de leerkracht is altijd een derde persoon aanwezig voor verslag en verificatie. Dit is een collega-leerkracht, intern begeleider of directielid.
 • Kind(eren) word(t)(en) alleen aan de gezaghebbende ouder meegegeven tenzij vooraf met de ouders en de leerkracht anders is afgesproken en schriftelijk vastgelegd.
 • Ophalen van kind(eren) door de niet gezaghebbende ouder onder schooltijd, wordt onmiddellijk gemeld bij de directie. Deze neemt indien noodzakelijk contact op met de andere ouder.
 • Informatie wordt niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat.

Schoolbeleid gescheiden ouders en kind

1. De volgende regels gelden, tenzij een rechterlijke uitspraak anders vermeldt:

 • Beide ouders maken omtrent het ophalen van hun kind afspraken.
 • Ouders maken deze afspraken tijdig kenbaar aan de school, ook eventuele wijzigingen.
 • School is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle kinderen en personeel.
 • Indien de niet gezaghebbende  ouders (of familie of vrienden) het kind tegen afspraken in toch ophaalt, dan wordt het kind niet meegegeven.

2. Beide ouders hebben recht om informatie te krijgen over de ontwikkeling van het leren van hun kind(eren). Dit betreft:

 • Leerresultaten van alle vakken
 • Toetsresultaten (methodisch en niet-methodisch)
 • Verzuim 
 • Schoolgedrag 
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling 
 • Eventuele onderzoeken onder verantwoordelijkheid van de intern begeleider.

  De schoolinformatie over het kind / de kinderen wordt uitsluitend rechtstreeks aan de andere ouder gegeven, dus niet aan  familie, andere instanties, advocaten, enzovoort.